สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติศักดิ์  พักตร์เพียงจันทร์
2. นายชูเกียรติ  พัณพิบูรณ์
3. นายธนกฤต  เจ้าปัญญา
4. นายพัธกานต์  พูลสวัสดิ์
5. นายวราวุฒิ  วุฒิศักดิ์
 
1. นายเตชิต  เถียรประภากุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขสุเมฆ
2. เด็กหญิงมนต์ชญา  หล้าบุดดา
3. เด็กหญิงวันฤดี  มีมา
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พรมชาติ
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร