สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงซอนย่า  เนื่องเล็ก
 
1. นายวันชัย  ถังยิ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาภา  สุขสุมิตร
2. เด็กหญิงประติมากร  หว่างเชื้อ
 
1. นายวันชัย  ถังยิ้ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติกร   ศรีเหรา
2. นางสาวขนิษฐา  ทุกข์จาก
3. เด็กชายจตุรงค์  วงค์เกตุ
4. นางสาวจันทนิภา  จันดาแสน
5. นางสาวจุฑารัตน์  คนดีจิตธรรม
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เข็มทรัพย์
7. นางสาวณัฐมล  โอนอ่อน
8. นายธนดล  เฉลยทรัพย์
9. นายนพรัตน์  สวนสระน้อย
10. นางสาวนฤมล  ภักดีไพบูลย์
11. นายนัฐธวัช  สิงห์ลอ
12. นางสาวนิลวรรณ  อานน้อย
13. เด็กหญิงบุญญิสา  ทองบัวศรี
14. เด็กหญิงบุญยวีร์  บัณฑิต
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มทรัพย์
16. เด็กชายปัทวุฒิ  อัฟอักนิส
17. เด็กหญิงปิยนุช  แช่มขุนทด
18. เด็กชายพงศ์ประพันธ์  ผึ้งล้อม
19. เด็กชายภัทรพงษ์  เรืองศักดิ์
20. นางสาวมนทิชา  เทพกมล
21. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุขสาขา
22. เด็กชายมาโนช  อุ้มญาติ
23. นางสาววิภาดา  แพงทุย
24. นางสาวศิริวรรณ  หมื่นหาญ
25. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พรมชาติ
26. นางสาวสุทธิดา  ทองพุ่ม
27. นางสาวสุพัฒตา  รักสุจริต
28. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญล้อม
29. เด็กหญิงอรวรรณ  โลหากาศ
30. นางสาวอารยา  จงใจกลาง
31. เด็กชายเจษรินทร์  ปิ่นทอง
32. เด็กชายเอกรัตน์  วุฒิเดช
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
4. นายทวี  ตรีพงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  บุญวาสนา
2. นายนิติพนธิ์  มณีรุ่ง
3. นางสาวปิยะพร  หล้าบุดดา
4. นางสาวอติภา  เหลือเทา
5. นางสาวใกล้รุ่ง  คำพิทา
 
1. นายนนท์วริศ  หิรัญรักษ์ตระกูล