สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายภัทรดนัย  บุญเลิศ
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาริกา  ดวงศรีจันทร์
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายศิริเทพ  แสงอรุณ
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ค้อไผ่
 
1. นางสาวชารดา  เชี่ยวชาญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  เสมอหัตถ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำฟู
 
1. นายดรินทร์  กาฎีโรจน์
2. นางสาวผกาทิพย์  ทองอิ่ม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวจินตนา  ใจดี
2. นางสาวฐิติกานต์  พรหมหงษ์
 
1. นายธวัชชัย  พุ่มทองดี
2. นางเตชินี  เถียรประภากุล