สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไกรวัลย์
 
1. นายประสิทธฺ์  ปุยะสันต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธันยพร  เรือนขำ
 
1. นางสาวศิวพร  สุดนรสังข์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรินดา  มะดอเลาะ
 
1. นายศรัญญู  มหิงสพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสะแกวัลย์  เทพขันธ์
 
1. นางสาวศิวพร  สุคนธสังข์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวญาดา  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรรณษา  ทับขำ
 
1. นายนนท์วริศ  หิรัญรักษ์ตระกูล