สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงซอนย่า  เนื่องเล็ก
 
1. นายวันชัย  ถังยิ้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาภา  สุขสุมิตร
2. เด็กหญิงประติมากร  หว่างเชื้อ
 
1. นายวันชัย  ถังยิ้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ไกรวัลย์
 
1. นายประสิทธฺ์  ปุยะสันต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธันยพร  เรือนขำ
 
1. นางสาวศิวพร  สุดนรสังข์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรินดา  มะดอเลาะ
 
1. นายศรัญญู  มหิงสพันธุ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสะแกวัลย์  เทพขันธ์
 
1. นางสาวศิวพร  สุคนธสังข์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิติศักดิ์  พักตร์เพียงจันทร์
2. นายชูเกียรติ  พัณพิบูรณ์
3. นายธนกฤต  เจ้าปัญญา
4. นายพัธกานต์  พูลสวัสดิ์
5. นายวราวุฒิ  วุฒิศักดิ์
 
1. นายเตชิต  เถียรประภากุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรกช  ใบศิลา
2. เด็กหญิงมณทิพย์  ชมโชค
 
1. นายเอกพล  พันธุ์เทียน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายภัทรดนัย  บุญเลิศ
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาริกา  ดวงศรีจันทร์
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายศิริเทพ  แสงอรุณ
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงการณ์จนา  สุขสนิท
2. เด็กหญิงบุญยิสา  กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หอมเทศ
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  สุขสุเมฆ
2. เด็กหญิงมนต์ชญา  หล้าบุดดา
3. เด็กหญิงวันฤดี  มีมา
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พรมชาติ
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติกร   ศรีเหรา
2. นางสาวขนิษฐา  ทุกข์จาก
3. เด็กชายจตุรงค์  วงค์เกตุ
4. นางสาวจันทนิภา  จันดาแสน
5. นางสาวจุฑารัตน์  คนดีจิตธรรม
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เข็มทรัพย์
7. นางสาวณัฐมล  โอนอ่อน
8. นายธนดล  เฉลยทรัพย์
9. นายนพรัตน์  สวนสระน้อย
10. นางสาวนฤมล  ภักดีไพบูลย์
11. นายนัฐธวัช  สิงห์ลอ
12. นางสาวนิลวรรณ  อานน้อย
13. เด็กหญิงบุญญิสา  ทองบัวศรี
14. เด็กหญิงบุญยวีร์  บัณฑิต
15. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มทรัพย์
16. เด็กชายปัทวุฒิ  อัฟอักนิส
17. เด็กหญิงปิยนุช  แช่มขุนทด
18. เด็กชายพงศ์ประพันธ์  ผึ้งล้อม
19. เด็กชายภัทรพงษ์  เรืองศักดิ์
20. นางสาวมนทิชา  เทพกมล
21. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุขสาขา
22. เด็กชายมาโนช  อุ้มญาติ
23. นางสาววิภาดา  แพงทุย
24. นางสาวศิริวรรณ  หมื่นหาญ
25. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พรมชาติ
26. นางสาวสุทธิดา  ทองพุ่ม
27. นางสาวสุพัฒตา  รักสุจริต
28. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญล้อม
29. เด็กหญิงอรวรรณ  โลหากาศ
30. นางสาวอารยา  จงใจกลาง
31. เด็กชายเจษรินทร์  ปิ่นทอง
32. เด็กชายเอกรัตน์  วุฒิเดช
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายพิทักษ์  สุมนต์
3. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
4. นายทวี  ตรีพงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ค้อไผ่
 
1. นางสาวชารดา  เชี่ยวชาญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวญาดา  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวปวิตรา  สุขล้อม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  บุญวาสนา
2. นายนิติพนธิ์  มณีรุ่ง
3. นางสาวปิยะพร  หล้าบุดดา
4. นางสาวอติภา  เหลือเทา
5. นางสาวใกล้รุ่ง  คำพิทา
 
1. นายนนท์วริศ  หิรัญรักษ์ตระกูล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรรณษา  ทับขำ
 
1. นายนนท์วริศ  หิรัญรักษ์ตระกูล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  เสมอหัตถ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำฟู
 
1. นายดรินทร์  กาฎีโรจน์
2. นางสาวผกาทิพย์  ทองอิ่ม
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวจินตนา  ใจดี
2. นางสาวฐิติกานต์  พรหมหงษ์
 
1. นายธวัชชัย  พุ่มทองดี
2. นางเตชินี  เถียรประภากุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติกานต์  พรหมหงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  หมื่นหาญ
 
1. นายเตชิต  เถียรประภากุล