สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัฒชา  สารีสุข
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นายสุุรินทร์  ยิ่งนึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรติกาล  โฉมตระการ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ปัทมากร
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
2. นายอนนท์  ชินวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  สัมพันธมิตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงสุกวาว
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
2. นายอนนท์  ชินวงษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรีฑาพล  จริตเอก
2. เด็กหญิงอุริสยา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นายอนุพงษ์  สุขสมจิต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  ศรีนางแย้ม
2. นายทศพร  คำกองแก้ว
3. นายศิวกร  เพชรอยู่
4. นายอธิชา  แก้วเลี้ยง
5. นายอนุชา  พูลสมบัติ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
2. นางนันทา  กนกอุดม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาศิกา  ชนะพงษ์
 
1. นายวันชัย  ฤกษ์สง่า
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นายชิษณุพงษ์  กอบัวแก้ว
 
1. นางอุษา  คงรุ่งเรือง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ภาคีวร
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขาวสอาด
 
1. นางกาญจนา  ฤกษ์สง่า
2. นายวันชัย  ฤกษ์สง่า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อัตตสาร
 
1. นายสุนันท์  คำพึ่งอุ่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัสม์สพัศ  ทรัพย์โภค
 
1. นายธราดล  ส้มเกลี้ยง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  ศรีนางแย้ม
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐา  มงคลเมฆ
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขันติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประพันพัทธ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิสา  โพธิ์พิทักษ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ขันธิโชติ
2. เด็กหญิงภวินธิดา  มงคลเวทย์
 
1. นางปราณี  มงคลหล้า
2. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีราภา  นุชนวล
2. เด็กหญิงนารินทร์  ทรัพย์โชคพูนสิน
 
1. นายชัชชัย  ไตรมรรค
2. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เกิดเปี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หัสแดง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาญจน์ฤกษ์  ฤกษ์สง่า
2. นางสาวปฏิมาภรณ์  สิงห์ศิริจันทร์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ทับทัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสุชาดา  ใหม่อ่อน
 
1. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  มูลสุจริต
2. นายกฤษดา  ไกรยศ
3. นางสาวกุลยา  แสงสังข์
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ดีพร้อม
2. นางสาวอรอนงค์  รอมารี
3. นายเอกราช  ธาราทรัพย์
 
1. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
2. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรีรัตน์  บุญหล้า
2. นางสาวมณีรัตน์  ฤกษ์สนธิ
3. นางสาวสุพรรษา  มงคลสระ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริปัญญา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขสมพืช
3. เด็กหญิงสินิชชากร  ศรีษะแก้ว
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจตุพร  พระสูงเนิน
2. นางสาวบัณพร  อรรถมงคล
3. นางสาวปัทมา  พิมพา
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม