สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  ล้ำเลิศ
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายภูมินทร์  เครือณรงค์
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 1. นางสาวอภิญญาภรณ์  สว่างเดือน
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัชญา  กุลบุญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉิมพลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  กระจะจ่าง
2. นางวัลภา  กระจะจ่าง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรพล  พยุงแก้ว
2. เด็กชายสถาพร  สารทประภา
 
1. นายธวัชชัย  ไตรมรรค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลวดี  สาระกูล
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ดวงดีทิพย์
3. เด็กหญิงพนารัตน์  พร้อมเกษร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กอบัวแก้ว
5. เด็กชายอดิศร  กำลังศร
 
1. นางกาญจนา  ฤกษ์สง่า
2. นายวันชัย  ฤกษ์สง่า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นางสาวพรปวีณ์  เครืองาม
2. นายมนัสวี  พบสระใหญ่
3. นางสาวสุธาสินี  บุญมี
4. นางสาวอัมพรพรรณ  ยาหอม
5. นายเกียรติศักดิ์  แซ่ตัน
 
1. นางนันทา  กนกอุดม
2. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  มงคลลาภ
 
1. นายธีระ  เจริญผล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญเก่า
2. เด็กชายจิตภานุ  อรรถภาพ
3. นายณัฐพงษ์  ดีแพง
4. นายณัสม์สพัศ  ทรัพย์โภค
5. นายธนกร  สุภาโรจน์
6. นายนลธวัช  ศิริศักดากุล
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงพารา
8. นายนุติ  ยืนยาว
9. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมบุตร
10. เด็กหญิงรวิสรา  แช่มช้อย
11. นายวิศณุ  พรมพล
12. นายศักดิ์ณรงค์  บุญงาม
13. เด็กชายศิวกร  สาลีผล
14. นางสาวสินีนาฏ  สุเมฆกาหลง
15. เด็กหญิงสุภาภา  กุลบุญ
16. เด็กหญิงอรจิรา  เสาเสริมศรี
17. นางสาวอรวรรณ  พุฒิกิจ
18. นางสาวอรอมล  พุฒิกิจ
19. นายอรุณรัชช์  แสงพราว
20. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
21. นายเอกลักษณ์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายธราดล  ส้มเกลี้ยง
2. นางสาวสุภาวดี  คำพึ่งอุ่น
3. นางปราณี  มงคลหล้า
4. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
5. นายจำรัส  มงคลธง
6. นายจตุพงษ์  ดาวประสงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิรัญญา  สุภารส
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ
 
1. นางสิริรัตน์  จำปาศักดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวขวัญฤทัย  เครืออ่อน
2. นางสาวอรวรรณ  จตุรภูมิภิญโญ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค