สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชริดา  เอี่ยมผู้ช่วย
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตรา  มาลัย
2. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นางวารี  สีเหนี่ยง
2. นางอุษา  คงรุ่งเรือง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทพเทพา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีพันธุ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  แจ่มทับทิม
2. นายประยุทธ  เมฆฉาย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวดวงดาว  หลำวรรณะ
2. นางสาวมณนิภา  ส่งอิ่ม
 
1. นายจตุพงษ์  ดาวประสงค์
2. นายประยุทธ  เมฆฉาย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิเนตร
 
1. นางสิริรัตน์  จำปาศักดิ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  กิจประสงค์
2. นายศักณรงค์  บุญงาม
 
1. นายสมชาย  แสนยะบุตร
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค