สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีโสภา
 
1. นายวุฒิพงษ์  ทรัพย์ผล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 10 1. นายนลธวัช  ศิริศักดากุล
 
1. นายพงษ์เฉลิมชัย  จำปาศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐจีรา  วิเศษวรพงศ์
 
1. นางวัลภา  กระจะจ่าง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชลธิชา  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  กระจะจ่าง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.1 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธรรศมณ  ศิลป์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สภาพักตร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดนิมิตร
 
1. นางเพ็ชร์รัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางฐิติพร  สินสืบผล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.11 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฉวีวรรณ  พินธุกนก
2. นางสาวธนาภรณ์  ศรีนางแย้ม
3. นางสาวรัชนีกร  ปั้นพงษ์
 
1. นายเดชา  จันทรวิบูลย์
2. นายประเสริฐ  สุวรรณหงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กิจประสงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประพันพัทธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 5 1. นางสาววิรัญญา  สุภารส
 
1. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุภาพร  ประสงค์บัญฑิต
2. นางสาวอริศรา  แสงเงิน
 
1. นางปราณี  มงคลหล้า
2. นางสิริรัตน์  จำปาศักดิ์