สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพัชริดา  เอี่ยมผู้ช่วย
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  ล้ำเลิศ
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายภูมินทร์  เครือณรงค์
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 4 1. นางสาวอภิญญาภรณ์  สว่างเดือน
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัฒชา  สารีสุข
 
1. นายสุรินทร์  ยิ่งนึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นายสุุรินทร์  ยิ่งนึก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรติกาล  โฉมตระการ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ปัทมากร
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
2. นายอนนท์  ชินวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  สัมพันธมิตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงสุกวาว
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
2. นายอนนท์  ชินวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีโสภา
 
1. นายวุฒิพงษ์  ทรัพย์ผล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 10 1. นายนลธวัช  ศิริศักดากุล
 
1. นายพงษ์เฉลิมชัย  จำปาศักดิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัชญา  กุลบุญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฉิมพลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  กระจะจ่าง
2. นางวัลภา  กระจะจ่าง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐจีรา  วิเศษวรพงศ์
 
1. นางวัลภา  กระจะจ่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชลธิชา  สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  กระจะจ่าง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.1 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธรรศมณ  ศิลป์ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สภาพักตร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกิดนิมิตร
 
1. นางเพ็ชร์รัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางฐิติพร  สินสืบผล
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44.11 เข้าร่วม 5 1. นางสาวฉวีวรรณ  พินธุกนก
2. นางสาวธนาภรณ์  ศรีนางแย้ม
3. นางสาวรัชนีกร  ปั้นพงษ์
 
1. นายเดชา  จันทรวิบูลย์
2. นายประเสริฐ  สุวรรณหงษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีกรณ์  กุลหกูล
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  แจ้งแสง
3. เด็กหญิงอุริสยา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางเพ็ชร์รัตน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวอัญชลี  ใจดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนายุทธ  ทรัพย์จรูญ
2. นางสาวชลธิชา  ศรีภูมิ
3. นางสาววัลยา  โตสกุล
 
1. นางสาวมาฆพันธุ์  อ่ำนาคิล
2. นางรัตนา  จันทรวิบูลย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรีฑาพล  จริตเอก
2. เด็กหญิงอุริสยา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นายอนุพงษ์  สุขสมจิต
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรพล  พยุงแก้ว
2. เด็กชายสถาพร  สารทประภา
 
1. นายธวัชชัย  ไตรมรรค
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  ศรีนางแย้ม
2. นายทศพร  คำกองแก้ว
3. นายศิวกร  เพชรอยู่
4. นายอธิชา  แก้วเลี้ยง
5. นายอนุชา  พูลสมบัติ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
2. นางนันทา  กนกอุดม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลวดี  สาระกูล
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ดวงดีทิพย์
3. เด็กหญิงพนารัตน์  พร้อมเกษร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กอบัวแก้ว
5. เด็กชายอดิศร  กำลังศร
 
1. นางกาญจนา  ฤกษ์สง่า
2. นายวันชัย  ฤกษ์สง่า
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นางสาวพรปวีณ์  เครืองาม
2. นายมนัสวี  พบสระใหญ่
3. นางสาวสุธาสินี  บุญมี
4. นางสาวอัมพรพรรณ  ยาหอม
5. นายเกียรติศักดิ์  แซ่ตัน
 
1. นางนันทา  กนกอุดม
2. นางสาวสิริวรรณ  มีรอด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาศิกา  ชนะพงษ์
 
1. นายวันชัย  ฤกษ์สง่า
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นายชิษณุพงษ์  กอบัวแก้ว
 
1. นางอุษา  คงรุ่งเรือง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ภาคีวร
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ขาวสอาด
 
1. นางกาญจนา  ฤกษ์สง่า
2. นายวันชัย  ฤกษ์สง่า
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตรา  มาลัย
2. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นางวารี  สีเหนี่ยง
2. นางอุษา  คงรุ่งเรือง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทพเทพา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีพันธุ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  แจ่มทับทิม
2. นายประยุทธ  เมฆฉาย
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวดวงดาว  หลำวรรณะ
2. นางสาวมณนิภา  ส่งอิ่ม
 
1. นายจตุพงษ์  ดาวประสงค์
2. นายประยุทธ  เมฆฉาย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิดา  มงคลลาภ
 
1. นายธีระ  เจริญผล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อัตตสาร
 
1. นายสุนันท์  คำพึ่งอุ่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัสม์สพัศ  ทรัพย์โภค
 
1. นายธราดล  ส้มเกลี้ยง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญเก่า
2. เด็กชายจิตภานุ  อรรถภาพ
3. นายณัฐพงษ์  ดีแพง
4. นายณัสม์สพัศ  ทรัพย์โภค
5. นายธนกร  สุภาโรจน์
6. นายนลธวัช  ศิริศักดากุล
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงพารา
8. นายนุติ  ยืนยาว
9. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมบุตร
10. เด็กหญิงรวิสรา  แช่มช้อย
11. นายวิศณุ  พรมพล
12. นายศักดิ์ณรงค์  บุญงาม
13. เด็กชายศิวกร  สาลีผล
14. นางสาวสินีนาฏ  สุเมฆกาหลง
15. เด็กหญิงสุภาภา  กุลบุญ
16. เด็กหญิงอรจิรา  เสาเสริมศรี
17. นางสาวอรวรรณ  พุฒิกิจ
18. นางสาวอรอมล  พุฒิกิจ
19. นายอรุณรัชช์  แสงพราว
20. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
21. นายเอกลักษณ์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายธราดล  ส้มเกลี้ยง
2. นางสาวสุภาวดี  คำพึ่งอุ่น
3. นางปราณี  มงคลหล้า
4. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
5. นายจำรัส  มงคลธง
6. นายจตุพงษ์  ดาวประสงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตะวัน  กลับบุรี
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอัมพุ  เจริญปล้อง
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฉะอ้อนโฉม
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสกุลรัตน์  การจารี
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายภูวดล  กองศรี
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  ศรีนางแย้ม
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองประเทือง
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.75 ทอง 5 1. นางสาวณัฏฐา  มงคลเมฆ
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิรัญญา  สุภารส
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - 1. นายชนะชัย  ศรีนางแย้ม
 
1. นายธนวัฒน์  ศุภผ่องศรี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกัลยากร  สารทประภา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงภารา
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ออมสิน
4. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมบุตร
5. เด็กหญิงมิลตรา  เอี่ยมอัมพร
6. เด็กหญิงรวิสรา  แช่มช้อย
7. เด็กชายสายสัมพันธ์  ตรีสง่า
8. เด็กหญิงสุภาภา  กุลบุญ
9. เด็กหญิงสุภารัตน์  แจ้งแสง
10. เด็กหญิงอรจิรา  เสาเสริมศรี
11. เด็กชายอัคเดช  หริ่มฉ่ำ
12. เด็กหญิงอาทิตยา  ร้องคำ
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวเนตร
14. เด็กหญิงเพชรดา  กำลังศร
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสภาฉัตร์
16. เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีอนงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  คำพึ่งอุ่น
2. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
3. นายสุนันท์  คำพึ่งอุ่น
4. นางอุษา  คงรุ่งเรือง
5. นางปราณี  มงคลหล้า
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายชาญชัย  ทรัพย์จรูญ
 
1. นางสิริรัตน์  จำปาศักดิ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิเนตร
 
1. นางสิริรัตน์  จำปาศักดิ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กิจประสงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประพันพัทธ์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 5 1. นางสาววิรัญญา  สุภารส
 
1. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขันติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประพันพัทธ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิสา  โพธิ์พิทักษ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำเลิศ
 
1. นางผ่องศรี  ทรัพย์ผล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทรารัตน์  เรืองคณะนิธิกุล
 
1. นางผ่องศรี  ทรัพย์ผล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ขันธิโชติ
2. เด็กหญิงภวินธิดา  มงคลเวทย์
 
1. นางปราณี  มงคลหล้า
2. นางสาวปาริชาติ  ร่มโพธิ์ภักดิ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุภาพร  ประสงค์บัญฑิต
2. นางสาวอริศรา  แสงเงิน
 
1. นางปราณี  มงคลหล้า
2. นางสิริรัตน์  จำปาศักดิ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีราภา  นุชนวล
2. เด็กหญิงนารินทร์  ทรัพย์โชคพูนสิน
 
1. นายชัชชัย  ไตรมรรค
2. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เกิดเปี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หัสแดง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาญจน์ฤกษ์  ฤกษ์สง่า
2. นางสาวปฏิมาภรณ์  สิงห์ศิริจันทร์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  กิจประสงค์
2. นายศักณรงค์  บุญงาม
 
1. นายสมชาย  แสนยะบุตร
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวขวัญฤทัย  เครืออ่อน
2. นางสาวอรวรรณ  จตุรภูมิภิญโญ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
2. นายชัชชัย  ไตรมรรค
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 -    
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ทับทัน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสุชาดา  ใหม่อ่อน
 
1. นางสุกัลยา  คำพึ่งอุ่น
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาววรรณพร  จันทร์วงษ์
2. นางสาวสมฤทัย  เพชร์แดง
3. นางสาวเบญจรัตน์  บุญเรือง
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  มูลสุจริต
2. นายกฤษดา  ไกรยศ
3. นางสาวกุลยา  แสงสังข์
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ดีพร้อม
2. นางสาวอรอนงค์  รอมารี
3. นายเอกราช  ธาราทรัพย์
 
1. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
2. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรีรัตน์  บุญหล้า
2. นางสาวมณีรัตน์  ฤกษ์สนธิ
3. นางสาวสุพรรษา  มงคลสระ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริปัญญา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขสมพืช
3. เด็กหญิงสินิชชากร  ศรีษะแก้ว
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจตุพร  พระสูงเนิน
2. นางสาวบัณพร  อรรถมงคล
3. นางสาวปัทมา  พิมพา
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม