สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผลงาม
2. เด็กหญิงชลธชา  งามทรัพย์
3. เด็กหญิงฐานมาศ  เที่ยงหนู
4. เด็กหญิงดวงยิหวา  วงษ์ทองดี
5. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ดี
6. เด็กหญิงนภสร  ภักดีโต
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เท่าเทียม
8. เด็กหญิงนันทชพร  จิตรลม
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณวงศ์
10. เด็กหญิงพิมพ์พร  พิมพ์เพ็ง
11. เด็กหญิงมุฑิตา  วงษ์อำมาตย์
12. เด็กหญิงวรรณิษา  สมทรัพย์
13. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์วา
14. เด็กหญิงสรัลธร  แก้วเลี้ยง
15. เด็กหญิงสิริพรพันธ์  เพชรชนะ
 
1. นายวุฒิชัย  บุญเรือง
2. นายสมหมาย  ทองเรือนดี
3. นายประยูร  ภู่เพชร
4. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  พรรณหาญ
 
1. นายชลทิตย์  ทองจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ   จันทร์ดา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงจรัสวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  นามสวัสดิ์
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนริศรา  พรรณโนภาศ
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  คณะพันธ์
2. เด็กหญิงศรสลัก  สุขสุทิพย์
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชูวงค์
 
1. นางสาวอุดมศรี  ปั้นวงศ์