สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีกุญชร
 
1. นายสงกรานต์  ไกรยวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์กลาง
 
1. นางน้ำค้าง  ทุ่งลาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐศิษย์  ช่างล้อ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   สะเริญรัมย์
 
1. นางสาวศิวพร  สำราญอยู่
2. นางน้ำค้าง  ทุ่งลาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฎาพันธ์  ธรรมจารี
 
1. นายชลทิตย์  ทองจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุปรียา  เนื่องทวี
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์