สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศุภมาศ  สุขสายี
 
1. นายสงกรานต์  ไกรยวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนำชัย  พึ่งทรัพย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  โมกงาม
3. เด็กชายศตวรรษ  มะหิงษา
 
1. นายสุรเดช  สุขชัย
2. นายณัฐพล  ทุ่งลาด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณา  ศิริยศ
2. เด็กหญิงอาภรณ์  บุญญเสธ
 
1. นายวุฒิชัย  บุญเรือง
2. นายสมหมาย  ทองเรือนดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนก  เสนารักษ์
 
1. นายชลทิตย์  ทองจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปัตย์  วุฒิเขตต์
 
1. Mr.Liu  Jun