สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  แววจะบก
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แววจะบก
 
1. นางปาริชาติ  จิตประกอบ
2. นายสงกรานต์  ไกรยวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษกรณ์   จิตหนองสวง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ภาณุภาส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนนทพัทธ์   สุขสุจิตต์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ภาณุภาส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาจิตร
2. เด็กหญิงศิรประภา  บงสิมมา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจวงศา
 
1. นางสาวพีรภาว์  พุทธงชัย
2. นายณัฐพล  ทุ่งลาด
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนแจ่ม
2. เด็กหญิงชลิตา  ชมวิชา
3. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
4. เด็กชายพัทธดนย์  มนต์ชัยภูมิ
5. เด็กชายภานุมาศ  อุไรพันธ์
6. เด็กหญิงภาวิณี  อยู่เปรม
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มเล็ก
8. เด็กหญิงวรรณสิริ  แสงน้ำ
9. เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยมสอาด
10. เด็กชายศรัณย์  เจริญพานิชยิ่ง
 
1. นางสาวอัมพร  เจริญสุข
2. นางสาวอุดมศรี  ปั้นวงศ์
3. นายอนุรักษ์  ธานีเจตน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักพงษ์
 
1. MissMoneth  Flores Anigan
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวัชรพงศ์  สูงสุด
2. เด็กหญิงวิภาดา  อุปริมาตร
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวอธิชา  เพ็ญคุ้ม