สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราชวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีกุญชร
 
1. นายสงกรานต์  ไกรยวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศุภมาศ  สุขสายี
 
1. นายสงกรานต์  ไกรยวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  แววจะบก
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แววจะบก
 
1. นางปาริชาติ  จิตประกอบ
2. นายสงกรานต์  ไกรยวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษกรณ์   จิตหนองสวง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ภาณุภาส
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนนทพัทธ์   สุขสุจิตต์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ภาณุภาส
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนำชัย  พึ่งทรัพย์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  โมกงาม
3. เด็กชายศตวรรษ  มะหิงษา
 
1. นายสุรเดช  สุขชัย
2. นายณัฐพล  ทุ่งลาด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาจิตร
2. เด็กหญิงศิรประภา  บงสิมมา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจวงศา
 
1. นางสาวพีรภาว์  พุทธงชัย
2. นายณัฐพล  ทุ่งลาด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  จันทร์ดา
3. เด็กหญิงศุภมาศ  สุขสายี
4. เด็กหญิงอนัญญา  พวงศรี
5. เด็กหญิงเบญจา  ดาวอร่าม
 
1. นางสาวศิวพร  สำราญอยู่
2. นางน้ำค้าง  ทุ่งลาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 8 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์กลาง
 
1. นางน้ำค้าง  ทุ่งลาด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐศิษย์  ช่างล้อ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   สะเริญรัมย์
 
1. นางสาวศิวพร  สำราญอยู่
2. นางน้ำค้าง  ทุ่งลาด
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผลงาม
2. เด็กหญิงชลธชา  งามทรัพย์
3. เด็กหญิงฐานมาศ  เที่ยงหนู
4. เด็กหญิงดวงยิหวา  วงษ์ทองดี
5. เด็กหญิงธนพร  พันธ์ดี
6. เด็กหญิงนภสร  ภักดีโต
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เท่าเทียม
8. เด็กหญิงนันทชพร  จิตรลม
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณวงศ์
10. เด็กหญิงพิมพ์พร  พิมพ์เพ็ง
11. เด็กหญิงมุฑิตา  วงษ์อำมาตย์
12. เด็กหญิงวรรณิษา  สมทรัพย์
13. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์วา
14. เด็กหญิงสรัลธร  แก้วเลี้ยง
15. เด็กหญิงสิริพรพันธ์  เพชรชนะ
 
1. นายวุฒิชัย  บุญเรือง
2. นายสมหมาย  ทองเรือนดี
3. นายประยูร  ภู่เพชร
4. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณา  ศิริยศ
2. เด็กหญิงอาภรณ์  บุญญเสธ
 
1. นายวุฒิชัย  บุญเรือง
2. นายสมหมาย  ทองเรือนดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนก  เสนารักษ์
 
1. นายชลทิตย์  ทองจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  พรรณหาญ
 
1. นายชลทิตย์  ทองจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเจษฎาพันธ์  ธรรมจารี
 
1. นายชลทิตย์  ทองจันทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริเพ็ญ   จันทร์ดา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงจรัสวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนแจ่ม
2. เด็กหญิงชลิตา  ชมวิชา
3. เด็กชายณัฐพล  หงษ์ทอง
4. เด็กชายพัทธดนย์  มนต์ชัยภูมิ
5. เด็กชายภานุมาศ  อุไรพันธ์
6. เด็กหญิงภาวิณี  อยู่เปรม
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มเล็ก
8. เด็กหญิงวรรณสิริ  แสงน้ำ
9. เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยมสอาด
10. เด็กชายศรัณย์  เจริญพานิชยิ่ง
 
1. นางสาวอัมพร  เจริญสุข
2. นางสาวอุดมศรี  ปั้นวงศ์
3. นายอนุรักษ์  ธานีเจตน์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑาพร   แซ่เหมา
2. เด็กหญิงณัฐชยา   เลิศหิรัญเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐสุดา   คุณประเสริฐ
4. เด็กหญิงนริศรา   จิตรีงาม
5. เด็กหญิงนฤมล   วงษ์อนันต์
6. เด็กหญิงนัชชา   นาทอง
7. เด็กหญิงผกาวรรณ   บ่อขำ
8. เด็กหญิงภาณุมาศ   ธรรมกันมา
9. เด็กหญิงมณฑิตา   บัวอุไร
10. เด็กหญิงมัลลิกา   แย้มปิ๋ว
11. เด็กหญิงยุพาวรรณ  วงษ์กลาง
12. เด็กหญิงวารีรัตน์   จันทร์แต่งผล
13. เด็กหญิงศศิฉาย   จันทบำรุง
14. เด็กหญิงเบญจา   ดาวอร่าม
15. เด็กหญิงเมษยา   อันสนธิ์
16. เด็กหญิงแสงจันทร์   ธรรมนิทา
 
1. นางสาวอุดมศรี  ปั้นวงศ์
2. นางสาวอัมพร  เจริญสุข
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริศรา  นามสวัสดิ์
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รักพงษ์
 
1. MissMoneth  Flores Anigan
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนริศรา  พรรณโนภาศ
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุปรียา  เนื่องทวี
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐาปัตย์  วุฒิเขตต์
 
1. Mr.Liu  Jun
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 48.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวัชรพงศ์  สูงสุด
2. เด็กหญิงวิภาดา  อุปริมาตร
 
1. นายชินดนัย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวอธิชา  เพ็ญคุ้ม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  คณะพันธ์
2. เด็กหญิงศรสลัก  สุขสุทิพย์
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชูวงค์
 
1. นางสาวอุดมศรี  ปั้นวงศ์