สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  จารัตน์
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  แซวะสมจิตร
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกิดวิชัย
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอินทฤทธิ์  สวนบำรุง
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ป้อมทอง
2. เด็กชายมานะ  ไกรครุฑ
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวจันทนา  เฟื่องอักษร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายชุติภณ  สิงสุขศรี
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขยานี
2. เด็กชายธีรพล  มั่งมี
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวจันทนา  เฟื่องอักษร
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาพร  แก้วผ่อง
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เกิดวิชัย
3. เด็กหญิงเมธาพร  สารจันทร์
 
1. นางปวิตรา  พุ่มสุวรรณ์
2. นายสาโรจน์  สุขสมโภชน์