สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอกอโยธยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับทิม
 
1. นางสาวชลดา  ศิริกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงอนุสรา  คงสมศักดิ์
 
1. นางสาวชลดา  ศิริกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพากร  ภาคศิลป์
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  ทองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชราภรณ์  นพคุณ
 
1. นางสาวชลดา  ศิริกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  ทองคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิรภัสสร  จันทะคุณ
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  ทองคำ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปราถนา  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางกาญจนา  เนติธรรมรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนะชัย  กิ่งรุ้งเพชร
 
1. นายเอกลักษณ์  พ่วงเฟื่อง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวิษรา  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกวิสรา  คณะโจทย์
3. เด็กหญิงเพชรี  แสงทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  พ่วงเฟื่อง
2. นางกาญจนา  เนติธรรมรัตน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวศุภธิดา  คำภูเงิน
 
1. นางกาญจนา  เนติธรรมรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายผดุงเกียรติ  ดวงศร
 
1. นายเอกลักษณ์  พ่วงเฟื่อง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ฤทธิ์มาก
2. เด็กหญิงศศิประภา  อิ่มเอิบ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โพธิราแสง
 
1. นายคมสัน  แพงไตย
2. นางสาวทิพวรรณ  ภาควิหค
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพวัลย์  กาดี
2. นางสาวพชรวรรณ  ภัทรยิ่งสกุล
3. นายเอนก  ไวภารา
 
1. นายเนติ  พวงมาลัย
2. นางสาวทิพวรรณ  ภาควิหค
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิรัชชา  นิลกระจ่าง
2. นายพีรณัฐ  ดวงสม
3. นางสาวสะไบแพร  ทองประเทือง
 
1. นายเนติ  พวงมาลัย
2. นางสาวทิพวรรณ  ภาควิหค
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วันเชียง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  โตสงวน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  แพงไตย
2. นายเนติ  พวงมาลัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัทธมน  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวสมิตานันท์  พลศรี
3. นางสาวอฤดา  แซ่เต้
 
1. นายเนติ  พวงมาลัย
2. นางสาวทิพวรรณ  ภาควิหค
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีอนุชาต
 
1. นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิริ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตู้จำนงค์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิริ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ยาพรม
2. เด็กชายสวชัช  สุขวงค์จันทร์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิริ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภพงษ์  พรหมมาศ
2. นางสาวอภิญญา  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  บรรจงศิริ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยนวล
2. เด็กชายวัชรพล  นูขุนทศ
 
1. นายจิรพันธ์  ประดิษฐขวัญ
2. นายวรายศ  วงษ์นุ่น
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไสยกิจ
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราภรณ์  พากเพียร
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาธร  นฤมิตร
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณีรนุช  เพราะขุนทด
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
2. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชนะภัย
2. เด็กชายอนุชิต  ดียิ่ง
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
2. นางสาววนิดา  บุญพูน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายชาติสยาม  เพิ่มมี
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญา  จิ๋วเดช
 
1. นางสาวปาริชาติ  งามนิมิตร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงศ์แก้ว
 
1. นายสุริยน  เชาวลิต
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจณิสตา  นนทวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  รักสกุล
3. เด็กหญิงดารณี  ขันแจ้ง
4. เด็กชายทัศไนย  อนุพันธ์
5. เด็กชายธีระวัฒน์  รื่นชล
6. เด็กชายนิติพงษ์  อู่อรุณ
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไตรยวงษ์
8. เด็กชายยศนันทน์  กุลมาตร์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยภูธร
10. เด็กชายสรชัช  สุขวงศ์จันทร์
 
1. นางสาวลลิตา  กองเมือง
2. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณกรณ์  คุณนิธิวุฒิ
2. นายณพัฒน์  น้อยสิต
3. นายธนายุทธ  ศิริวัฒน์
4. นางสาวนภัส  เหล่าคนค้า
5. นางสาวภัณนิภา  นารี
6. นางสาววชิลดา  โพธ์สามารถ
7. นางสาววิชยา  ภู่กัน
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตู้จำนงค์
 
1. นางสาวลลิตา  กองเมือง
2. นางสาวพรพิมล  บุญอินทร์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  แก้วศรีงาม
 
1. นายสุขสันต์  เกตุธรา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤติน  แตงยอนรัมย์
 
1. นางสาวภัคณภัทร  สุยะวา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมชาติถาวร
 
1. นางสาวชัชชษา  จำปาทิพย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทกร  เศรษฐโชดึก
 
1. นายสุขสันต์  เกตุธรา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิสิทธิ์  มณีทรัพย์ถาวร
 
1. นางสาวZhu  Yigui
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนงรัตน์  พาขึ้นพร้อม
2. เด็กหญิงมนัสวี  กตัญญู
 
1. นางสาวภัคณภัทร  สุยะวา
2. นางสาวสุณีรัตน์  ทองคำ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนาธิป  ทองสุขนอก
2. เด็กชายพงศกร  โผพ่วงพันธ์
 
1. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
2. นายเสริมศักดิ์  กระจ่างโรจน์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนชาติ  แสงแดง
2. เด็กหญิงสุภัชชา  วงค์การ
 
1. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
2. นายเสริมศักดิ์  กระจ่างโรจน์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  รักษาชาติ
2. เด็กหญิงนาตาลี  โลว
 
1. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
2. นายเสริมศักดิ์  กระจ่างโรจน์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เติบกายา
2. เด็กชายวราพร  พรมทองแสน
 
1. นางสาวปาณิศา  สัทธศรี
2. นายเสริมศักดิ์  กระจ่างโรจน์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนากาญจน์  อรุณรัตน์
2. นางสาวศุภลักษณ์  กองชัย
3. นางสาวสุมินทร์ตรา  พูลโภคะ
 
1. นายมงคล  ไพรวรรณ
2. นางสาวรัตติกาล  ตรีคุณา
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิดา  กตัญญู
2. เด็กชายพงศกร  โผพ่วงพันธ์
3. เด็กหญิงมาลินี  พรหมอินทร์
 
1. นายมงคล  ไพรวรรณ
2. นางสาวรัตติกาล  ตรีคุณา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกฤตพร  ไพศาลจิต
2. นางสาวธนภรณ์  อำพา
3. นางสาวศิริลักษ์  ทักษิณ
 
1. นายมงคล  ไพรวรรณ
2. นางสาวรัตติกาล  ตรีคุณา