สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิรักษ์  จงรักษ์
 
1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาพรรณ  สุขประเสริฐ
2. นางสาวภควรรณ  พวงอุบล
 
1. นางราตรี  ติเพียร
2. นางณภัทร  ประเทืองสิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิติภัทร  จิตรีเดช
2. เด็กชายพัชระ  แข็งฤทธิ์
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมล  ไตรถาวร
2. เด็กหญิงนฤทัย  จิตรีมิตร
3. เด็กชายสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขจรศักดิ์  ชินภักดี
2. นายชัชวาลย์  เสนาะสวย
3. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ประดิษฐ์
 
1. นางณัฐกฤตา  จันทร์รัตน์
2. นางจันทร์แจ่ม  นาดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพัฒน์  จาบวงษ์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร  อินทรจักร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  นามมันทะ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  เกตุสุนทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งพลอย
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ร่มไทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชขจร  มาตราเงิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชัย  จิตประสิทธิ์
2. นายภานุวัฒน์  ต่ายลำยงค์
3. นายศิลาพงษ์  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายทองอุ่น  ผดุงล้อม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรีไทย
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิภา  แสงเงิน
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสุธา  มาลยมณฑล
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโสภณ  ชุ่มบุญชู
 
1. Mr.Sergei  Chumakov
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิตา  มาตราเงิน
 
1. Mr.Sergei  Chumakov
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เอี่ยมพงษ์
 
1. นางฉวี  ปิ่นวิเศษ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงกิตติยา  สระทองเติม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สำนองบุตร
4. เด็กหญิงวนิดา  ภักดี
5. เด็กหญิงวิชาดา  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์ธนิต  ทรัพย์เขต
2. นางสาวธนาภรณ์  สุขศรีจันทร์
3. นางสาวพนิดา  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาววิลาวัลย์  ศรีใส
5. นางสาวสุภัสสร  อินทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
2. นางสาวพชรพร  ไลเมือง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยสินทร  ทรัพย์มล
2. นายเอกรัตน์  ฉายอรุณ
 
1. นายวีรพล  นนธิจันทร์
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพงษ์  เจริญยิ่ง
2. นายศุพกิตต์  อินทโชติ
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขจรเวช
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  เข็มทอง
3. เด็กหญิงสุมาลี  บุญจง
 
1. นางยุพา  ซื่อสัตย์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวนิศารัตน์  ขาวสะอาด
2. นางสาววนิดา  จิตรีเมต
3. นางสาววริศรา  ผะดังคิว
 
1. นางยุพา  ซื่อสัตย์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมะลิวรรณ  อาจอาริ
2. นายสรายุทธ์  จิตรนิจ
3. นางสาวอัญชลีพร  ชมโชค
 
1. นางละออง  กุศลส่ง
2. นางยุพา  ซื่อสัตย์