สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารินทร์  อินสร
 
1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกศมณี  ลาภภักดี
 
1. นางราตรี  ติเพียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  ดวงกางเงาะ
 
1. นางราตรี  ติเพียร
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันณิสา  ยอดยิ่ง
2. นางสาววาสนา  เกษชาติ
3. นางสาวเจนจิรา  จิตรีรมณ์
 
1. นางอังคณา  กอแก้ว
2. นางราตรี  ติเพียร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไตรอุโภค
2. เด็กชายธีรภัทร  เกตุสุนทร
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรรณฑูล
 
1. นางจันทร์แจ่ม  นาดี
2. นางณัฐกฤตา  จันทร์รัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เทียนเล็ก
2. นายทักษิณ  ประชานนท์
3. นางสาวปณาลี  จงรักษ์
4. นางสาวพรชิตา  แข็งฤทธิ์
5. นางสาวยศวดี  จิตรีมิตร
 
1. นายวัฒน์  อุปคำ
2. นายวิเชียร  สีนิล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  อินกาย
 
1. นายวัฒน์  อุปคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายทักษิณ  ประชานนท์
 
1. นายวิเชียร  สีนิล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมุฑิตา  อยู่ไทย
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงษ์ประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  พงษ์รักษ์
2. นายวรวัฒน์  พลธี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรทัย  ลือเลื่อง
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทฤษฏี  พักเพียงจันทร์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาทิตย์  สวยสุข
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ  อัญชลีสังกาศ
 
1. นางฉวี  ปิ่นวิเศษ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณณพร  หาโภคี
2. เด็กหญิงอัญรศา  นาคสมพรรณ
 
1. นายวีรพล  นนธิจันทร์
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาตยา  วรรณสังข์
2. เด็กหญิงอารียา   เหงียนวัน
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รามศักดิ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ไตรอุดม
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย