สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกาญจนา  มาตบรรจง
2. นางสาวพรหมพร  เจริญผล
3. นางสาวอรณัฐชา  ภาคีแพทย์
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรายุ  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงดารินทร์  วุ้นเหลี่ยม
 
1. นางสาวจินตนา  เมืองเจริญ
2. นายวัฒน์  อุปคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชนบท
2. นายวีรยุทธ  ผ่องจิต
 
1. นายวัฒน์  อุปคำ
2. นายวิเชียร  สีนิล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรชัย  ธงพิชัย
 
1. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายฉกรรศิลป์  ภูมิกอง
2. นายณัฐวุฒิ  ฉันทารุมัย
 
1. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
2. นายพชรพล  พลธี