สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงบุณฑริก  เปียอยู่
2. เด็กหญิงเบญจพร  จิตต์ประพัฒน์
 
1. นางณภัทร  ประเทืองสิน
2. นางราตรี  ติเพียร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  ฤกษ์เกษม
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 6 1. นายมหรรณพ  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ธรรมเกษา
 
1. นางสาวนพมาศ  จันประดิษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงตรีวิภา  รังคะวงษ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บรรยง
3. เด็กหญิงเบญจรี  ไตรอุโภค
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสาวอำนวย  ป้อมเพชร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิดา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวสุธิตา  ไตรเพ็ชรพจน์
3. นางสาวเจริญศรี  จิตรีมิตร
 
1. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวฐายิกา  ชูสุวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุธาดา  กิ่งการี
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวไพลิน  กระแสผล
 
1. นางสาวพชรพร  ไลเมือง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิชา  สหนาคินน์
 
1. นางสาวพชรพร  ไลเมือง