สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงนารินทร์  อินสร
 
1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิรักษ์  จงรักษ์
 
1. นางเติมสิริ  เขตต์กรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกศมณี  ลาภภักดี
 
1. นางราตรี  ติเพียร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  ดวงกางเงาะ
 
1. นางราตรี  ติเพียร
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววันณิสา  ยอดยิ่ง
2. นางสาววาสนา  เกษชาติ
3. นางสาวเจนจิรา  จิตรีรมณ์
 
1. นางอังคณา  กอแก้ว
2. นางราตรี  ติเพียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงบุณฑริก  เปียอยู่
2. เด็กหญิงเบญจพร  จิตต์ประพัฒน์
 
1. นางณภัทร  ประเทืองสิน
2. นางราตรี  ติเพียร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภาพรรณ  สุขประเสริฐ
2. นางสาวภควรรณ  พวงอุบล
 
1. นางราตรี  ติเพียร
2. นางณภัทร  ประเทืองสิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  ฤกษ์เกษม
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 6 1. นายมหรรณพ  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิติภัทร  จิตรีเดช
2. เด็กชายพัชระ  แข็งฤทธิ์
 
1. นายถนอม  เอื้อสุนทรสกุล
2. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ธรรมเกษา
 
1. นางสาวนพมาศ  จันประดิษฐ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงตรีวิภา  รังคะวงษ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  บรรยง
3. เด็กหญิงเบญจรี  ไตรอุโภค
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสาวอำนวย  ป้อมเพชร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิดา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวสุธิตา  ไตรเพ็ชรพจน์
3. นางสาวเจริญศรี  จิตรีมิตร
 
1. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวฐายิกา  ชูสุวรรณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมล  ไตรถาวร
2. เด็กหญิงนฤทัย  จิตรีมิตร
3. เด็กชายสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกาญจนา  มาตบรรจง
2. นางสาวพรหมพร  เจริญผล
3. นางสาวอรณัฐชา  ภาคีแพทย์
 
1. นางสาวมณฑ์สุชาติ  ใบโพธิ์
2. นางสุวิมล  สุขสวัสดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไตรอุโภค
2. เด็กชายธีรภัทร  เกตุสุนทร
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรรณฑูล
 
1. นางจันทร์แจ่ม  นาดี
2. นางณัฐกฤตา  จันทร์รัตน์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขจรศักดิ์  ชินภักดี
2. นายชัชวาลย์  เสนาะสวย
3. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ประดิษฐ์
 
1. นางณัฐกฤตา  จันทร์รัตน์
2. นางจันทร์แจ่ม  นาดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เทียนเล็ก
2. นายทักษิณ  ประชานนท์
3. นางสาวปณาลี  จงรักษ์
4. นางสาวพรชิตา  แข็งฤทธิ์
5. นางสาวยศวดี  จิตรีมิตร
 
1. นายวัฒน์  อุปคำ
2. นายวิเชียร  สีนิล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  อินกาย
 
1. นายวัฒน์  อุปคำ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 11 1. นายทักษิณ  ประชานนท์
 
1. นายวิเชียร  สีนิล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรายุ  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงดารินทร์  วุ้นเหลี่ยม
 
1. นางสาวจินตนา  เมืองเจริญ
2. นายวัฒน์  อุปคำ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญญารัตน์  ชนบท
2. นายวีรยุทธ  ผ่องจิต
 
1. นายวัฒน์  อุปคำ
2. นายวิเชียร  สีนิล
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมุฑิตา  อยู่ไทย
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงษ์ประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  พงษ์รักษ์
2. นายวรวัฒน์  พลธี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติพัฒน์  จาบวงษ์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร  อินทรจักร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  นามมันทะ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  เกตุสุนทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งพลอย
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ร่มไทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรทัย  ลือเลื่อง
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชขจร  มาตราเงิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชัย  จิตประสิทธิ์
2. นายภานุวัฒน์  ต่ายลำยงค์
3. นายศิลาพงษ์  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นายทองอุ่น  ผดุงล้อม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทฤษฏี  พักเพียงจันทร์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอาทิตย์  สวยสุข
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายทฤษฏี  พักเพียงจันทร์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอาทิตย์  สวยสุข
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรีไทย
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิภา  แสงเงิน
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวสุธา  มาลยมณฑล
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภัสวรรณ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  วังสิงห์
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโสภณ  ชุ่มบุญชู
 
1. Mr.Sergei  Chumakov
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิตา  มาตราเงิน
 
1. Mr.Sergei  Chumakov
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุธาดา  กิ่งการี
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวไพลิน  กระแสผล
 
1. นางสาวพชรพร  ไลเมือง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เอี่ยมพงษ์
 
1. นางฉวี  ปิ่นวิเศษ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 6 1. นางสาวกมลวรรณ  อัญชลีสังกาศ
 
1. นางฉวี  ปิ่นวิเศษ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรชัย  ธงพิชัย
 
1. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิชา  สหนาคินน์
 
1. นางสาวพชรพร  ไลเมือง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงกิตติยา  สระทองเติม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สำนองบุตร
4. เด็กหญิงวนิดา  ภักดี
5. เด็กหญิงวิชาดา  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์ธนิต  ทรัพย์เขต
2. นางสาวธนาภรณ์  สุขศรีจันทร์
3. นางสาวพนิดา  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาววิลาวัลย์  ศรีใส
5. นางสาวสุภัสสร  อินทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
2. นางสาวพชรพร  ไลเมือง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัณณพร  หาโภคี
2. เด็กหญิงอัญรศา  นาคสมพรรณ
 
1. นายวีรพล  นนธิจันทร์
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยสินทร  ทรัพย์มล
2. นายเอกรัตน์  ฉายอรุณ
 
1. นายวีรพล  นนธิจันทร์
2. นางธัญยภัสร์  ธนพัชร์อมรกุล
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัชพล  ฤกษ์จำนงค์
2. เด็กชายวัชระ  จิตรีศิลป์
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสหภาพ  จิตรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสันติ  รัตนากรธิติ
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วสุข
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาตยา  วรรณสังข์
2. เด็กหญิงอารียา   เหงียนวัน
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรพงษ์  เจริญยิ่ง
2. นายศุพกิตต์  อินทโชติ
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รามศักดิ์
2. เด็กหญิงลักขณา  ไตรอุดม
 
1. นายพชรพล  พลธี
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายฉกรรศิลป์  ภูมิกอง
2. นายณัฐวุฒิ  ฉันทารุมัย
 
1. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
2. นายพชรพล  พลธี
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขจรเวช
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  เข็มทอง
3. เด็กหญิงสุมาลี  บุญจง
 
1. นางยุพา  ซื่อสัตย์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวนิศารัตน์  ขาวสะอาด
2. นางสาววนิดา  จิตรีเมต
3. นางสาววริศรา  ผะดังคิว
 
1. นางยุพา  ซื่อสัตย์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมะลิวรรณ  อาจอาริ
2. นายสรายุทธ์  จิตรนิจ
3. นางสาวอัญชลีพร  ชมโชค
 
1. นางละออง  กุศลส่ง
2. นางยุพา  ซื่อสัตย์