สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางบาล สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายรัชชานนท์  ทองงาม
 
1. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชนก  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงพิริยา  ถีติปริวัตร
 
1. นางสาวปราณี  ขันศรี
2. นางวันทนา  อยู่ประเสริฐ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกุุสุมาพร  ทองด้วง
2. นายสุพิชัย  สว่างเดือน
 
1. นางสาวปราณี  ขันศรี
2. นางวันทนา  อยู่ประเสริฐ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  หามะลิ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงจันทิมา  รักแดน
4. เด็กชายณัฐพงศ์  อัตตะสาระ
5. นายนพรัตน์  เบญมาศ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  อินเถื่อนพระเนา
7. นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมี
9. นางสาววรรณิดา  จินะกะ
10. เด็กหญิงศศิกาณต์  สว่างแสงทอง
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เนตรสว่าง
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ละออเอี่ยม
13. เด็กหญิงหทัยชนก  ลัยภาค
14. เด็กหญิงอภิญญา  สุขขี
15. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
 
1. นางรัตนา  รัตนทิพย์
2. นายสุเทพ  คล้ายทิม