สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางบาล สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หาโภคี
 
1. นางจิราภรณ์  สุปุณณะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลภัทร  จันทร์เอม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ขจรเดช
3. เด็กหญิงสุภาพร  พึ่งอุดม
 
1. นางบำเพ็ญ  ดนตรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วทัญญู
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพันทิวา  ขำวิไล
 
1. นางณัฏฐ์พิฌา  พรมจาด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิษา  สุกใส
 
1. นางวรรณศิริ  คล้ายทิม