สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางบาล สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หาโภคี
 
1. นางจิราภรณ์  สุปุณณะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลภัทร  จันทร์เอม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ขจรเดช
3. เด็กหญิงสุภาพร  พึ่งอุดม
 
1. นางบำเพ็ญ  ดนตรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วทัญญู
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฌัชชา  หามะลิ
2. นางสาววนิษา  สุกใส
3. นางสาวสุดารัตน์  ดำศิลป์
 
1. นางบำเพ็ญ  ดนตรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วทัญญูู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  สุขคุณี
2. นางสาวณัฐกมล  แตงใบ
3. นายธนากร  โพธิ์คง
4. นายนพรัตน์  เบญจมาศ
5. นางสาวสุดารัตน์  ดำศิลป์
 
1. นางวันทนา  อยู่ประเสริฐ
2. นายสุชีพ  อยู่ประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นายรัชชานนท์  ทองงาม
 
1. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายชนก  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงพิริยา  ถีติปริวัตร
 
1. นางสาวปราณี  ขันศรี
2. นางวันทนา  อยู่ประเสริฐ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกุุสุมาพร  ทองด้วง
2. นายสุพิชัย  สว่างเดือน
 
1. นางสาวปราณี  ขันศรี
2. นางวันทนา  อยู่ประเสริฐ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  หามะลิ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงจันทิมา  รักแดน
4. เด็กชายณัฐพงศ์  อัตตะสาระ
5. นายนพรัตน์  เบญมาศ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  อินเถื่อนพระเนา
7. นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมี
9. นางสาววรรณิดา  จินะกะ
10. เด็กหญิงศศิกาณต์  สว่างแสงทอง
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เนตรสว่าง
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ละออเอี่ยม
13. เด็กหญิงหทัยชนก  ลัยภาค
14. เด็กหญิงอภิญญา  สุขขี
15. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
 
1. นางรัตนา  รัตนทิพย์
2. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  สว่างดาว
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สุขเพ็ชรี
2. นางสาวจงรักษ์  ยุทธนา
3. เด็กชายชนายุทธ  สุเมธี
4. เด็กชายณัฐชนน  บำบัดนรภัย
5. นายทวีทรัพย์  บุญถนอม
6. นายธีรพงษ์  ไผ่งาม
7. นางสาวผึ้ง  น้อยโสภณ
8. นายวิชญ์พล  แสงคำ
9. เด็กชายศุภวัฒน์  เทียนบูชา
10. เด็กชายอภิรักษ์  สุเมธี
11. นางสาวอรยา  ผดุงปราชญ์
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงษ์  ไผ่งาม
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศิลากุล
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจงรักษ์  ยุทธนา
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกมล  แตงใบ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขขี
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกมล  แตงใบ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - 1. นายธีรพงษ์  ไผ่งาม
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมธาวี  ศิลากุล
 
1. นายสุเทพ  คล้ายทิม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจงรักษ์  ยุทธนา
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สุขเพ็ชรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  ลัยภาค
3. นายนรินทร์  แพฟืน
4. นายลัทธพล  ม่วงสนธิ์
5. นายอาทิตย์  นาไพรวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพันทิวา  ขำวิไล
 
1. นางณัฏฐ์พิฌา  พรมจาด
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิษา  สุกใส
 
1. นางวรรณศิริ  คล้ายทิม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิลัยเลิศ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  บรรเทาพิษ
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เนตรสว่าง
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรชัย  ฉากประดู่
2. นายฉัตรมงคล  สว่างประทีป
3. นางสาวรัตนา  นุ่มสุข
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญไทย
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
6. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
3. นางประไพ  ทับทิมเจือ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติมา  สินสมบุญ
3. นางสาวณัฐิกา  จันทร์เอม
4. นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ
5. นายอนันต์  ป้อมแก้ว
6. นางสาวแอปเปิ้ล  ควรสุข
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันท์  เลขะพันธุ์
3. นางประไพ  ทับทิมเจือ