สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.47 ทอง 4 1. นางสาวนันทิดา  ทองมนต์
2. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิตรอ่อนน้อม
3. นางสาวอรสา  เดชเสน
 
1. นางสาวสุกัลยา  กมุทชาติ
2. นางอัจฉรา  อธิคมานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันเฉลิม  หมอนทอง
2. นายสหรัถ  บุญช่วย
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิตรอ่อนน้อม
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวายุ  อ่อนขจร
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุธาวัลย์  สมานหมู่
2. นายพรชัย  สมพงษ์