สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ขันโท
 
1. นางสาวสุชานาฏ  โสภิษฐิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัทมา  ดาวทอง
 
1. นางสาวปารณีย์  มีสิมมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 5 1. นางสาวสมจิตร  กองแก้ว
 
1. นางสาวปารณีย์  มีสิมมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัฏฐณิชา  วะราหล
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชาญณรงค์  คำผล
2. นางสาวปิยะพร  กงถัน
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
2. นางเบญจมาศ  ตรีมงคล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวหฤทัย  พิมพ์เอี่ยม
2. นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล
 
1. นายศรัณย์  หนุ่ยลำพูน
2. นายพรชัย  สมพงษ์