สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวดาริณี  เณรแก้ว
 
1. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐริกา  มุ่งเจริญ
2. นางสาวปิยธิดา  แววดี
 
1. นางสาวสำเนียง  ไวยสิทธิ์
2. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ไพรบำรุง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทาอาจ
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพล  เพ็ญโรจน์
2. เด็กหญิงรัชนก  หาญสมัคร
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
2. นางเบญจมาศ  ตรีมงคล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ยอดเถื่อน
 
1. นางสาววราภรณ์  พระนคร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภาคอุบล
2. เด็กชายสมชาย  คำแสง
 
1. นายศรัณย์  หนุ่ยลำพูน
2. นายพรชัย  สมพงษ์