สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  ุัถั่วกระโทก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ภาคีเนตร
 
1. นางสาวสำเนียง  ไวยสิทธิ์
2. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 5 1. นายสนธยา  บัวน้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโชค
2. เด็กชายสหัสวรรษ  พงษ์ธัญการ
3. เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วขาว
 
1. นางอัจฉรา  อธิคมานนท์
2. นางสาวประภาพร  อุทวราพงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดาริณี  เณรแก้ว
2. นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล
3. นางสาวแคทลียา  กาวัน
 
1. นางสาวประภาพร  อุทวราพงศ์
2. นางอัจฉรา  อธิคมานนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญญารัตน์   จันทร์แปลง
 
1. นายสมาน  เกตุน้ำเที่ยง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  กุ่มพรม
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  อรรถสิงห์
 
1. นายสมาน  เกตุน้ำเที่ยง
2. นางสาวปาณิสรา  โชคคเณศร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พันธ์งาม
2. นางสาวแสงดาว  พุกสวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  แป้นเปีย
2. นางสาวปาณิสรา  โชคคเณศร์