สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ขันโท
 
1. นางสาวสุชานาฏ  โสภิษฐิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวดาริณี  เณรแก้ว
 
1. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงปัทมา  ดาวทอง
 
1. นางสาวปารณีย์  มีสิมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 5 1. นางสาวสมจิตร  กองแก้ว
 
1. นางสาวปารณีย์  มีสิมมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  รื่นนิมิตร
 
1. นางสาวสุชานาฏ  โสภิษฐิกุล
2. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  ุัถั่วกระโทก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ภาคีเนตร
 
1. นางสาวสำเนียง  ไวยสิทธิ์
2. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐริกา  มุ่งเจริญ
2. นางสาวปิยธิดา  แววดี
 
1. นางสาวสำเนียง  ไวยสิทธิ์
2. นางสุรชา  เขาแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 5 1. นายสนธยา  บัวน้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโชค
2. เด็กชายสหัสวรรษ  พงษ์ธัญการ
3. เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วขาว
 
1. นางอัจฉรา  อธิคมานนท์
2. นางสาวประภาพร  อุทวราพงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 4 1. นางสาวดาริณี  เณรแก้ว
2. นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล
3. นางสาวแคทลียา  กาวัน
 
1. นางสาวประภาพร  อุทวราพงศ์
2. นางอัจฉรา  อธิคมานนท์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.47 ทอง 4 1. นางสาวนันทิดา  ทองมนต์
2. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิตรอ่อนน้อม
3. นางสาวอรสา  เดชเสน
 
1. นางสาวสุกัลยา  กมุทชาติ
2. นางอัจฉรา  อธิคมานนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ไพรบำรุง
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทาอาจ
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันเฉลิม  หมอนทอง
2. นายสหรัถ  บุญช่วย
 
1. นางสาวบุษรา  ไวยสุทา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัฏฐณิชา  วะราหล
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 5 1. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิตรอ่อนน้อม
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพล  เพ็ญโรจน์
2. เด็กหญิงรัชนก  หาญสมัคร
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
2. นางเบญจมาศ  ตรีมงคล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชาญณรงค์  คำผล
2. นางสาวปิยะพร  กงถัน
 
1. นางจิราภรณ์  เริงหิรัญ
2. นางเบญจมาศ  ตรีมงคล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ยอดเถื่อน
 
1. นางสาววราภรณ์  พระนคร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ยอดเถื่อน
 
1. นางสาววราภรณ์  พระนคร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธัญญารัตน์   จันทร์แปลง
 
1. นายสมาน  เกตุน้ำเที่ยง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 51.67 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัชชา  กุ่มพรม
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  อรรถสิงห์
 
1. นายสมาน  เกตุน้ำเที่ยง
2. นางสาวปาณิสรา  โชคคเณศร์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  พันธ์งาม
2. นางสาวแสงดาว  พุกสวัสดิ์
 
1. นายพีรพงษ์  แป้นเปีย
2. นางสาวปาณิสรา  โชคคเณศร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสนธยา  บัวน้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภาคอุบล
2. เด็กชายสมชาย  คำแสง
 
1. นายศรัณย์  หนุ่ยลำพูน
2. นายพรชัย  สมพงษ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวายุ  อ่อนขจร
2. เด็กชายสหรัฐ  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุธาวัลย์  สมานหมู่
2. นายพรชัย  สมพงษ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีวงษา
2. เด็กชายอรรณพ  เถื่อนกวา
 
1. นายพรชัย  สมพงษ์
2. นางสาวสุธาวัลย์  สมานหมู่
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวหฤทัย  พิมพ์เอี่ยม
2. นางสาวอาภรณ์  ภาคอุบล
 
1. นายศรัณย์  หนุ่ยลำพูน
2. นายพรชัย  สมพงษ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัตนชัย  สุกสาย
2. นายสุเมธ  ภาคีฑูต
 
1. นายพรชัย  สมพงษ์
2. นายศรัณย์  หนุ่ยลำพูน
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนกรณ์  แสนสุข
2. นายอุเท  ทับเส็ง
 
1. นายศรัณย์  หนุ่ยลำพูน
2. นายพรชัย  สมพงษ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  พงษ์รุก
2. เด็กหญิงปิยศรี  ดิษฐศิลป์
3. เด็กหญิงรัชนก  หาญสมัคร
 
1. นายปรีชา  ไวยทิพย์
2. นายพรชัย  สมพงษ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรทัย  ไวยติกาโร
2. นางสาวอรวรรณ  ไวยติกาโร
3. นางสาวแพรวพรรณ  งามบุญชื่น
 
1. นายปรีชา  ไวยทิพย์
2. นายพรชัย  สมพงษ์