สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุตานนท์
 
1. นายวิทิต  บัวประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมิตา  พิมพ์พลดิษฐ์
 
1. นางกมลรัตน์  เครือคำ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จิตรีชาติ
2. เด็กหญิงฌาณิยา  ยมดิษฐ์
3. เด็กหญิงภัชชา  กฤษณะชัยยะ
 
1. นางนฤมล  เหมือนเตย
2. นางสาวจรัสพิมพ์  ศิริมาตร์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  บรรเทา
2. นางสาวชนิญญา  ลาภพิสิฐพิทยา
3. นางสาวณัฐชยา  ไวยวิฬา
 
1. นางสาวจรัสพิมพ์  ศิริมาตร์
2. นางสาววรรณวิสา  สมัยมาก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภกร  วรวงษา
2. เด็กหญิงสรินธร  นาคสวัสดิ์
 
1. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ
2. นายวิทิต  บัวประเสริฐ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   กันทุกข์
2. เด็กหญิงวรารักษ์  สนโสม
3. เด็กหญิงอโรชา  บุญปกครอง
 
1. นางสาวสุนีย์  ลิ้มรสสุคนธ์
2. นางเพลินตา   เข็มทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิธิกร   ช่อฟ้าบัณฑิต
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ด้วงเกิด
2. นางสาวปิยนุช  ชมบุญ
3. นางสาวพรรณราย  ในผลดี
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
2. นางวิไลพร  เนื่องคำมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรชา  กลั่นน้ำทิพย์
2. นางสาววันรัตน์  พุ่มพวง
3. นางสาวเอมอร  ชูกาว
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
2. นายบัญชา  ไกรสังเกตุุ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  เทพาลุน
2. เด็กหญิงชโลธร  ไวยสุศรี
3. เด็กชายปริญญา  ทองศรีขาว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพะ
2. นางสาวอาภรณ์  สายจันทร์ดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทมาศ  จันทวี
2. นางสาวฐิติมา  พึ่งนา
3. นางสาวอุนนิดา  สวนกระต่าย
 
1. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิฎา  โคนกระโทก
2. นางสาวโชติกา  พรรณลำเจียก
 
1. นางสาววรรณนภา  จำเนียรพืช
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จิตร์ประสงค์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราพร  ชาวกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อวธานนท์
2. เด็กหญิงสิรกราน  เสวิสิทธิ์
 
1. นายสมรักษ์  แทนลาน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพัทธดนย์  ยุติธรรม
2. นางสาวรุ่งนภาพร  ขวัญเงิน
 
1. นางสาวพเยาว์  ไวยโรจน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานนท์  แก้วขำ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธาราธร  อะมะตะ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะพงศ์  น้อมผล
2. เด็กหญิงคนึงนิจ  รวมศักดิ์
3. นายจรรยาพร  ลาภพิสิฐพิทยา
4. เด็กหญิงจิดาพร  กองแล้ว
5. นางสาวจุฑามณี  ดิษฐศิลป์
6. นายชนินทร์  ทั้งวงศ์สกุล
7. เด็กหญิงชลิดา  พงษ์ธร
8. นางสาวณัฐริญา  รุ่งฟ้า
9. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมสิน
10. เด็กหญิงดวงพร  สมฆ้อง
11. นายธนพนธ์  บุญสอาด
12. นายนพรัตน์  ทิมปุ้ย
13. นางสาวนวมลลิ์  พงษ์รัก
14. นางสาวปรียานุช  สีเสือ
15. นายปิยะพันธ์  พุ่มคชา
16. เด็กหญิงปิยะรัตน์  น้อยทอง
17. เด็กหญิงพนิดาพร  สมอน้อย
18. นางสาวพิชยาพร  ศรีวิศารภพ
19. เด็กหญิงภัณฑิรา  ช่างเภา
20. นางสาวภัทรวดี  ไวยลิยา
21. นางสาวศราวรรณ  แสงหิรัญ
22. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเสนา
23. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุชเดช
24. นายสิทธิกร  อินเภา
25. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีดา
26. นางสาวสุภัชสรา  กระแสสัตย์
27. นางสาวอทิตติยา  ปิ่นแก้ว
28. นางสาวอนงค์  สุดประเสริฐ
29. เด็กหญิงอารียา  วงศ์ปัญญา
30. เด็กหญิงเจนรดา  เจริญผล
31. เด็กหญิงเนตรชนก  พงษ์ฉาย
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิติยาพร  ปั่นทอง
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนงค์  สุดประเสริฐ
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โชติวัตร
2. เด็กหญิงณิสรา  ศักดิ์โสภณกุล
3. เด็กหญิงดวงนภา  กลิ่นจำปา
4. เด็กหญิงนิตยา  คาทิพาที
5. เด็กหญิงพีมลดา  เกษสังข์
6. เด็กหญิงรุ่งกานต์  สำราญกาย
7. เด็กหญิงวรรณษา  หีมสัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ริ่นสุนทร
9. เด็กหญิงอรญา  ชัยพรหม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  เทจอหอ
2. นางสาวชลธาร  พัสดุ
3. นางสาวธารารินทร์  ควรสนธิ
4. นางสาวพัตรพิมล  ดาบลาอำ
5. นางสาววราภรณ์  เหล็กสีขาว
6. นางสาวศิวพร  สัมมาวรรณ
7. นางสาวสุรภา  เล้าพานิชวัฒนา
8. นางสาวเกศกนก  กลมกล่อม
 
1. นางนงลักษณ์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
3. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายนลธวัช  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวกุณณฑี  ธัญนายก
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิฆัมพร  จันทร์เภา
 
1. นางสาวกุณณฑี  ธัญนายก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญยรัตน์
 
1. นางปาริชาติ  ยมวรรณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลันดา  เหมะนิล
 
1. นางปาริชาติ  ยมวรรณ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศาตนันท์  กลั่นศิริ
 
1. นางเอมอร  สมสืบ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารินทร์  ควรสนธิ
2. เด็กหญิงนีรนุช  วงศ์เครือ
3. เด็กหญิงสรินธร  นาคสวัสดิ์
4. เด็กชายอนุสรณ์  พันธุ์ชัยศรี
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  ยุ่นประยงค์
 
1. นางศิริลักษณ์  จีนเสวก
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิฬาภรณ์  ทำนาเมือง
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุรัชนีนพดล
3. นางสาวณัฐชา  เหล่าพิชญวัฒน์
4. นายภาคภูมิ  โกมล
5. นางสาวเจนจิรา  ทศพงษ์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์สมุทร
 
1. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฟาริดา  ไพรหก
 
1. Mr.FU  XIANXU
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  หัดรัดชัย
2. นายภรากร  นวมเจริญ
 
1. นางราตรี  บัวงาม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐนนท์  ม่วงพูล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  โทนะบุตร
2. เด็กชายเอกปวีณ์  เกตโสภิต
 
1. นางสาวโยษิตา  ลีวรรณ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอทิตยา  ตราชู
2. เด็กหญิงอรอนงค์  นายออน
 
1. นางณัษฐพร  ฮีมวาห์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณทนา  เพียรธัญกิจ
2. เด็กหญิงมุธิตา  วงษ์ฟอง
 
1. นางสาวโยษิตา  ลีวรรณ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานนท์  ผดุงโภชน์
2. นางสาวณัฐศิลป์  นาคศรีสุข
 
1. นายภูมิพัฒน์  สมพงษ์รัตนกุล
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวกร  ดีเมือง
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางอำไพ  ประชานิยม
2. นายรังสรรค์  จันทรกระจ่าง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติภา  พรรณนิกร
2. นางสาวธนัชพร  บุญปกครอง
3. นางสาวศศิมา  สุรินทะ
 
1. นายรังสรรค์  จันทรกระจ่าง
2. นางอำไพ  ประชานิยม
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  กรานพิกุล
2. นางสาวพรรณนิภา  โคกอ่อน
3. นางสาวยศวดี  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามจุรี  สีชาวนา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภานุภาพศรี
3. เด็กชายสรศักย์  ภู่หมั่นเพียร
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ใหญ่สูงเนิน
2. นางสาวศิริพร  ปฏิทิน
3. นางสาวสมฤทัย  เกตานนท์
 
1. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงสโรชา  พวงบุปผา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรรณลำเจียก
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรวรินทร์  วิไลสมสกุล
2. นางสาวรพีพร  จิตต์โสภา
3. นางสาวโสภาวดี  นาคประสิทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น