สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒ   ชัยมงคล
2. นายธนดล  พิสิฐาภรณ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ฤกษ์ธิศรี
2. นายสุรเชษฐ์  รุจิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายมฤษฎา  หนานเจียง
2. เด็กหญิงลลิตา  ไชยหาวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วิมลศิลป์
 
1. นางสาวปภัสนันท์  แก้วแสง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  ถิรพํัฒน์
 
1. นางสาวปภัสนันท์  แก้วแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีละโคตร
2. เด็กหญิงนริศรา  บัวลอย
 
1. นางราตรี  บัวงาม
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญจิรา  ไวยบุตรี
2. เด็กหญิงปนัชชา  สารวิกโยธิน
3. เด็กหญิงศิตาภรณ์  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินทะชัย