สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวปรียาพร  กาญจนวิจิตร
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  มิใย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวกรรณิการ์  แย้มสวัสดิ์
 
1. นางสาวบุษบรรณ  ศุภดล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเจนนิสา  นกอินทรีย์
 
1. นางธนิดา  สิลุจจยานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายยุทธพิชัย   แสนสุภา
 
1. นางจิดาภา   จูหว้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายนนทกร  คงทน
 
1. นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข