สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศิตาภรณ์   เมืองจันทร์
 
1. นางจิดาภา   จูหว้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  หมู่สุข
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.8 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซันทยา  คูมาร์ซิงห์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  โพธิ์สง่า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงหิรัญ
 
1. นางอำพร  ศาตะโยธิน
2. นางกรวรรณ  ละออ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54.92 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิมล  เครือเมฆ
2. นางสาวศจี  โพธิสาน
3. นายเนฑิษฐ์  ทองสมบูรณ์
 
1. นายเสริมพงศ์  ศาตะโยธิน
2. นางนิภา  ดียิ่ง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.51 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเชิญตะวัน  เรืองจันทร์
 
1. นางสีคราม  ไชยธรรม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาววิลาศิณีย์  บัวประเสริฐ
 
1. นายพลายงาม  เครือคำ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  ไกรแสงศรี
 
1. นางเอมอร  สมสืบ