สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประจวบมอญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผ่องดารา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ไกรสิทธิ์
5. นายสุรเดช  พูนทับ
 
1. นางคนึงนิจ  วิภารัตน์
2. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร  ผ่องอุทก
2. นางสาวธิดารัตน์  ภุมรินทร์
3. นางสาวภูสุดา  อ่อนบำรุง
4. นางสาวสกุณา  อุบลรัตน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  แทนชาติ
 
1. นางคนึงนิจ  วิภารัตน์
2. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงสโรชา  ผลทวี
 
1. นางสาวบังอร  พันปี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมา  ธาระรัตน์
2. เด็กหญิงอาภัสร  ภู่ประดิษฐ
 
1. นายนิรุธ  บัณฑิโต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัตดิกาญ  อาษาแก้ว
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขีชิต
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร  ภิญญชิต
 
1. นายบุญเกื้อ  หวานมาก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร  ภิญญชิต
2. นางสาวณัชนิชา  เขียวฉอ้อน
3. นางสาวนรารัตน์  ประทีปแก้ว
4. นายวัฒนา  เนื้อนวล
5. นายวิชญพัฒน์  เรืองยุบล
6. นายสิทธิกิต  นกเสวก
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
2. นางกรุณา  พลัง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัฒนา  เนื้อนวล
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพล  ประมวลสุข
2. เด็กชายอิทธิกร  จันดารักษ์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนู  ทอแสงสุวรรณ
2. นายอิทธิพล  บังอร
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพชรภรณ์  ราภานิกรณ์
2. นางสาวสุภาพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.05 ทอง 4 1. นางสาวจุไรรัตน์  สุขีบท
2. นางสาวธาริณี  ใจแสน
3. นางสาวปรียาภรณ์  คำพันธ์
 
1. นางนฤมล  กิจสมพงษ์