สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิกา  เจือจันทร์
 
1. นางวาสนา  ผ่องชนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เรืองอุไร
2. เด็กหญิงนิราพร  เดชะ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เขียวดี
 
1. นางศิริพร  สันติกลาง
2. นางอรพินท์  สำราญใจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิพร  ศรีนวน
2. นางสาวรัตตวัลย์  พึ่งเมือง
3. นางสาววันวิสา  ศึกษาชาติ
 
1. นางศิริพร  สันติกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.64 เงิน 6 1. นางสาวกานต์ธิดา  สุขทวี
2. นางสาววงศ์จันทร์ธรณ์  จั่นศรี
3. นางสาวสุกัญญา  พลับเกลี้ยง
 
1. นางอรพินท์  สำราญใจ
2. นางศิริพร  สันติกลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.5 เงิน 10 1. นายพงศกรณ์  เข็มทอง
 
1. นายทักษิณ  โพธิ์ใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  สวัสดี
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวนิรันตรี  บัณฑิโต
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 6 1. นางสาววริยา  แย้มสังข์
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวแพรทอง  อุบลวรรณี
 
1. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญธิตา  สินเธาว์
2. เด็กหญิงวัชรียา  แพรเนียม
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติมา  ภู่งาม
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองพันชั่ง
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพัฒษเชษฐ์  พงษ์สถิตย์
2. นายเกียรติศักดิ์  พูลมี
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง