สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนจันทร์
2. เด็กชายธนรัตน์  พวงบุบผา
3. เด็กชายอรรถพล  วงษ์อินทร์
 
1. นางศิริพร  สันติกลาง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชกมล  เข็มทอง
2. นางสาวพรชิตา  ศรีสำราญ
 
1. นางสุดารัตน์  เนตรวิจิตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวพรทิพย์  ตรีบุตร
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 7 1. นางสาวธนวรรณ  ไพรสัณฑ์
 
1. นางสาวผอบ  นาคะสนธิ์