สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขทวี
 
1. นางพรทิพย์  เฉลียวพจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเอกวิทย์  สงเคราะห์กิจ
 
1. นางพรทิพย์  เฉลียวพจน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชยพัทธ์  พูลศิริ
 
1. นายคมสัน  คำโทน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายชนินทร์  เทียนบูชา
 
1. นายคมสัน  คำโทน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.95 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤษณะชัย  ชูเชิด
2. เด็กหญิงบุญธิตา  ขาวเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุดม
 
1. นางอรพินท์  สำราญใจ
2. นางศิริพร   สันติกลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปณัชชา  บุตรโท
2. นางสาวพิศสมัย  คล้ายอุบล
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชโลธร
 
1. นางอรพินท์  สำราญใจ
2. นางศิริพร  สันติกลาง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยวัตร  เกิดศร
 
1. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุรีพร  บุญสะอาด
 
1. นางพวงเพชร  ยัญญลักษณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนาธิป  ทรงกิจ
2. เด็กหญิงภาวดี  เกิดศร
 
1. นางนิภาวรรณ์์  นิวาสานนท์
2. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจารุวรรณ  สุริยันต์
2. นางสาวมนัสนันท์  ธำรงค์ธนเศรษฐ์
 
1. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
2. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขทวี
2. เด็กหญิงสุนิษา  สีตองอ่อน
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง