สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรรณิกา  เจือจันทร์
 
1. นางวาสนา  ผ่องชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวลักษณ์  แทนชาติ
 
1. นางวาสนา  ผ่องชนะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขทวี
 
1. นางพรทิพย์  เฉลียวพจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเอกวิทย์  สงเคราะห์กิจ
 
1. นางพรทิพย์  เฉลียวพจน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชยพัทธ์  พูลศิริ
 
1. นายคมสัน  คำโทน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายชนินทร์  เทียนบูชา
 
1. นายคมสัน  คำโทน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.95 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกฤษณะชัย  ชูเชิด
2. เด็กหญิงบุญธิตา  ขาวเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุดม
 
1. นางอรพินท์  สำราญใจ
2. นางศิริพร   สันติกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปณัชชา  บุตรโท
2. นางสาวพิศสมัย  คล้ายอุบล
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชโลธร
 
1. นางอรพินท์  สำราญใจ
2. นางศิริพร  สันติกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เรืองอุไร
2. เด็กหญิงนิราพร  เดชะ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เขียวดี
 
1. นางศิริพร  สันติกลาง
2. นางอรพินท์  สำราญใจ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิพร  ศรีนวน
2. นางสาวรัตตวัลย์  พึ่งเมือง
3. นางสาววันวิสา  ศึกษาชาติ
 
1. นางศิริพร  สันติกลาง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แสนจันทร์
2. เด็กชายธนรัตน์  พวงบุบผา
3. เด็กชายอรรถพล  วงษ์อินทร์
 
1. นางศิริพร  สันติกลาง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.64 เงิน 6 1. นางสาวกานต์ธิดา  สุขทวี
2. นางสาววงศ์จันทร์ธรณ์  จั่นศรี
3. นางสาวสุกัญญา  พลับเกลี้ยง
 
1. นางอรพินท์  สำราญใจ
2. นางศิริพร  สันติกลาง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.7 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประจวบมอญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผ่องดารา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ไกรสิทธิ์
5. นายสุรเดช  พูนทับ
 
1. นางคนึงนิจ  วิภารัตน์
2. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฐพร  ผ่องอุทก
2. นางสาวธิดารัตน์  ภุมรินทร์
3. นางสาวภูสุดา  อ่อนบำรุง
4. นางสาวสกุณา  อุบลรัตน์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  แทนชาติ
 
1. นางคนึงนิจ  วิภารัตน์
2. นางสาวสิริกร  กองมิตรชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงสโรชา  ผลทวี
 
1. นางสาวบังอร  พันปี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.5 เงิน 10 1. นายพงศกรณ์  เข็มทอง
 
1. นายทักษิณ  โพธิ์ใหญ่
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมา  ธาระรัตน์
2. เด็กหญิงอาภัสร  ภู่ประดิษฐ
 
1. นายนิรุธ  บัณฑิโต
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชกมล  เข็มทอง
2. นางสาวพรชิตา  ศรีสำราญ
 
1. นางสุดารัตน์  เนตรวิจิตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัตดิกาญ  อาษาแก้ว
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  สวัสดี
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขีชิต
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวพรทิพย์  ตรีบุตร
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร  ภิญญชิต
 
1. นายบุญเกื้อ  หวานมาก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุชจิรา  หมื่นชัย
 
1. นายบุญเกื้อ  หวานมาก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร  ภิญญชิต
2. นางสาวณัชนิชา  เขียวฉอ้อน
3. นางสาวนรารัตน์  ประทีปแก้ว
4. นายวัฒนา  เนื้อนวล
5. นายวิชญพัฒน์  เรืองยุบล
6. นายสิทธิกิต  นกเสวก
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
2. นางกรุณา  พลัง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ชลาลัย
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวนิรันตรี  บัณฑิโต
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัฒนา  เนื้อนวล
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ชลาลัย
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.25 เงิน 6 1. นางสาววริยา  แย้มสังข์
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัฒนา  เนื้อนวล
 
1. นายศักดิ์ชาย  อมะรักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวรรณกัลยา  ชลาลัย
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววริยา  แย้มสังข์
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวแพรทอง  อุบลวรรณี
 
1. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยวัตร  เกิดศร
 
1. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุรีพร  บุญสะอาด
 
1. นางพวงเพชร  ยัญญลักษณ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัคจิรา  นวพล
 
1. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 7 1. นางสาวธนวรรณ  ไพรสัณฑ์
 
1. นางสาวผอบ  นาคะสนธิ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนาธิป  ทรงกิจ
2. เด็กหญิงภาวดี  เกิดศร
 
1. นางนิภาวรรณ์์  นิวาสานนท์
2. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นางสาวจารุวรรณ  สุริยันต์
2. นางสาวมนัสนันท์  ธำรงค์ธนเศรษฐ์
 
1. นางจุไรรัตน์  กรอบทอง
2. นางนิภาวรรณ์  นิวาสานนท์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญธิตา  สินเธาว์
2. เด็กหญิงวัชรียา  แพรเนียม
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพล  ประมวลสุข
2. เด็กชายอิทธิกร  จันดารักษ์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนู  ทอแสงสุวรรณ
2. นายอิทธิพล  บังอร
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติมา  ภู่งาม
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองพันชั่ง
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุขทวี
2. เด็กหญิงสุนิษา  สีตองอ่อน
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพชรภรณ์  ราภานิกรณ์
2. นางสาวสุภาพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพัฒษเชษฐ์  พงษ์สถิตย์
2. นายเกียรติศักดิ์  พูลมี
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.05 ทอง 4 1. นางสาวจุไรรัตน์  สุขีบท
2. นางสาวธาริณี  ใจแสน
3. นางสาวปรียาภรณ์  คำพันธ์
 
1. นางนฤมล  กิจสมพงษ์