สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์ธร  วงศ์อนันต์
2. เด็กชายปฏิภาณ  รูปเกลี้ยง
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นายสมเกียรติ  ขันทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิพล  พวงโภคา
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละอองดาว  เต่ากล่ำ
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ศรเพชร
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  บทมาตย์
 
1. นายมนตรี  แสงภู่
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสวัต  ศรีตระเวณ
 
1. นางมรกต  ทรงนิโครธ