สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญมี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บัวศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสงสุขีลักษณ์
4. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  บทมาตย์
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  วงศ์สามศรี
 
1. นายสมเกียรติ  ขันทอง
2. นายมนตรี  กิจอินทรีย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  สายสาธร
 
1. นายมนตรี  กิจอินทรีย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ชื่นชอบ
 
1. นางอมรรัตน์  ไกรอุภัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันธสอน
2. เด็กชายวรพงษ์  ไชยมงคล
3. เด็กชายสิทธิพร  ภิญญะโชติ
 
1. นางอมรรัตน์  ไกรอุภัย
2. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณพรรตษา  ภักดี
 
1. นางสาวสมปอง  เหล็กดี
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนิศร  เรืองเดช
2. เด็กชายปิติกร  ตรีสุขี
 
1. นายสุนทร  ตรีสุขี
2. นางสาวเยาวลักษณ์ดี  ศรีเจริญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.25 เงิน 5 1. เด็กชายสรรเสริญ  สุขสมนาค
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขอยู่
3. เด็กหญิงอัญชลีกร  คุ้มศิริวงษ์
 
1. นางขนิษฐา  แสงทอง
2. นางสาวอุบล  นัยริยสัจ