สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนชนก  ใหม่งาม
 
1. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชื่นชอบ
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปภาวีร์  มงคลเกิด
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หาญศึก
3. เด็กชายอติพัฒน์  กมุกะมกุล
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
2. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ฤกษ์จำนงค์
2. เด็กหญิงสิริพร  แจ่มทับทิม
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
2. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตันเวียง
2. เด็กหญิงวาริศา  มหรรณพ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หินอ่อน
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นางสาวมัณฑนา  ทิวไผ่งาม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปวีณา  มงคลเกิด
2. เด็กชายอดิเทพ  ดวงสนิท
 
1. นายมนตรี  กิจอินทรีย์
2. นางสุภัทรา  สังข์สุข
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพล  พวงโภคา
2. เด็กชายเสกสรรค์  กิจสนธิ
 
1. นายสำเริง  ทรงสบาย
2. นายเสกสรรค์  บุญมาเลิศ