สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนนทวัชร์  ไกรสกุล
 
1. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญมี
 
1. นางวาสนา  สีบุญเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์สามศรี
 
1. นางวาสนา  สีบุญเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกาญ  ลิมป์วรอมร
2. เด็กชายทัตพงศ์  เอกตระกูล
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บัวศรีจันทร์
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นางวรรณวรี  พูลพิพัฒน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองเทศ
 
1. นางวรรณพร  ตรีสง่า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ชำนาญผล
 
1. นางวรรณพร  ตรีสง่า
2. นายกิตต์นที  ตรีสง่า