สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนชนก  ใหม่งาม
 
1. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชื่นชอบ
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนนทวัชร์  ไกรสกุล
 
1. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปภาวีร์  มงคลเกิด
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หาญศึก
3. เด็กชายอติพัฒน์  กมุกะมกุล
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
2. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ฤกษ์จำนงค์
2. เด็กหญิงสิริพร  แจ่มทับทิม
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
2. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญมี
 
1. นางวาสนา  สีบุญเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงสกาว
2. เด็กหญิงชุติมา  ธนะจันทร์
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โพธิ์สุทธิ
 
1. นางวาสนา  สีบุญเรือง
2. นางสมถวิล  ขุนวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์สามศรี
 
1. นางวาสนา  สีบุญเรือง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกาญ  ลิมป์วรอมร
2. เด็กชายทัตพงศ์  เอกตระกูล
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บัวศรีจันทร์
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นางวรรณวรี  พูลพิพัฒน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ตันเวียง
2. เด็กหญิงวาริศา  มหรรณพ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หินอ่อน
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นางสาวมัณฑนา  ทิวไผ่งาม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์ธร  วงศ์อนันต์
2. เด็กชายปฏิภาณ  รูปเกลี้ยง
 
1. นางนุสรา  แสงชาติ
2. นายสมเกียรติ  ขันทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ขวัญมี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บัวศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสงสุขีลักษณ์
4. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  บทมาตย์
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  วงศ์สามศรี
 
1. นายสมเกียรติ  ขันทอง
2. นายมนตรี  กิจอินทรีย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  สายสาธร
 
1. นายมนตรี  กิจอินทรีย์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปวีณา  มงคลเกิด
2. เด็กชายอดิเทพ  ดวงสนิท
 
1. นายมนตรี  กิจอินทรีย์
2. นางสุภัทรา  สังข์สุข
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายปฏิพล  พวงโภคา
2. เด็กชายเสกสรรค์  กิจสนธิ
 
1. นายสำเริง  ทรงสบาย
2. นายเสกสรรค์  บุญมาเลิศ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  ชื่นชอบ
 
1. นางอมรรัตน์  ไกรอุภัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ขันธสอน
2. เด็กชายวรพงษ์  ไชยมงคล
3. เด็กชายสิทธิพร  ภิญญะโชติ
 
1. นางอมรรัตน์  ไกรอุภัย
2. นายอธิปพงศ์  กระจ่างศิลป์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิพล  พวงโภคา
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละอองดาว  เต่ากล่ำ
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายไกรวิทย์  สุภีธาร
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราพร  ศรเพชร
 
1. นายนิรันดร์  หนูฤกษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  บทมาตย์
 
1. นายมนตรี  แสงภู่
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทองเทศ
 
1. นางวรรณพร  ตรีสง่า
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศาสวัต  ศรีตระเวณ
 
1. นางมรกต  ทรงนิโครธ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณพรรตษา  ภักดี
 
1. นางสาวสมปอง  เหล็กดี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ชำนาญผล
 
1. นางวรรณพร  ตรีสง่า
2. นายกิตต์นที  ตรีสง่า
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนิศร  เรืองเดช
2. เด็กชายปิติกร  ตรีสุขี
 
1. นายสุนทร  ตรีสุขี
2. นางสาวเยาวลักษณ์ดี  ศรีเจริญ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.25 เงิน 5 1. เด็กชายสรรเสริญ  สุขสมนาค
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขอยู่
3. เด็กหญิงอัญชลีกร  คุ้มศิริวงษ์
 
1. นางขนิษฐา  แสงทอง
2. นางสาวอุบล  นัยริยสัจ