สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. นางสาวปาริชาติ  เยี่ยมญาติ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  รัตนจงเกียรติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายศรราม  แถลงจิตร
2. นางสาวเจนจิรา  งามสง่า
 
1. นางสาวปรางทิพย์  วุฒิโชค