สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเมธาวี  เครือแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  คงทรัพย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพล  พบบุบผา
2. เด็กหญิงอภิฤดี  สุดใจ
 
1. นางสาวพัชรพร  ศรีมหาวงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 11 1. นายอนาวิล  จูงใจ
2. นายอภิวัฑฒ์  พ่วงสุนทร
 
1. นางสาวพัชรพร  ศรีมหาวงค์