สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. นางสาวปาริชาติ  เยี่ยมญาติ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  รัตนจงเกียรติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเมธาวี  เครือแก้ว
 
1. นางอรวรรณ  คงทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัศมี  บุญเทียนทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา่  อยู่ยืด
3. เด็กชายอธิวัฒน์  อยู่ยืด
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  รัตนจงเกียรติ
2. นางสาวสุชาดา   ปลื้มฤทัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวิตา  ประดิษฐสิน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  หลงจันพะเนา
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คงนายศ
 
1. นางสาวสุชาดา  ปลื้มฤทัย
2. นางสาวชวัลลักษณ์  รัตนจงเกียรติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  รักษ์มณี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  วงษ์วัฒนะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  คงคาดิษฐ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตามเพิ่ม
 
1. นางสาวปรางทิพย์  วุฒิโชค
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายศรราม  แถลงจิตร
2. นางสาวเจนจิรา  งามสง่า
 
1. นางสาวปรางทิพย์  วุฒิโชค
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุฉัตร
 
1. นายอรรถวัฒน์  สบายกาญจน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิราณี  อ่อนละออ
 
1. นางสาวพัชรพร  ศรีมหาวงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพล  พบบุบผา
2. เด็กหญิงอภิฤดี  สุดใจ
 
1. นางสาวพัชรพร  ศรีมหาวงค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 11 1. นายอนาวิล  จูงใจ
2. นายอภิวัฑฒ์  พ่วงสุนทร
 
1. นางสาวพัชรพร  ศรีมหาวงค์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายธิติ  สีใส
2. นายศรายุทธ  ขุนสอาดศรี
 
1. นายธนชัย  อุ่นใจชน