หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 323 , 324 19 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน ครูชมชนก ทรงมิตร
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 3 , 4 19 พ.ย. 2557 09.00 - 10.30 ผู้ประสานงาน ครูพิมพรรณ เพ็ญศิริ
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ห้อง หอประชุม 19 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน ครูจันทร์เพ็ญ มณีนาค
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ห้อง หอประชุม 19 พ.ย. 2557 09.00-10.30 ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณ
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ฯ ภาษาฝรั่งเศส 19 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ครูชลธิชา สุขพลอย
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์ฯ ภาษาอังกฤษ 19 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ครูสมปอง ประทีปช่วง
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องสื่อนวัตกรรมภาษาไทย 19 พ.ย. 2557 9.00-12.00 ผู้ประสานงาน ครูศิรรัตน์ เสตสุบรรณ
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 19 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน ครูรุ่งลักษณ์ ยงวณิชย์
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 1,2 19 พ.ย. 2557 09.00-10.00 ผู้ัประสานงาน ครูบุญญาภา อักษรกาญจน์
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิต มัธยม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 19 พ.ย. 2557 09.00-10.00 ผู้ประสานงาน ครูไพพรรณ ขำมะโน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]