หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช สุวรรณกนิษฐโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
2. นางอุไร อรุณฉายโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางสาวพชรอร รุ่งสว่างโรงเรียนวัดสังเวชกรรมการ
4. นางชมชนก ทรงมิตรโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางขันทอง แจ่มศรีโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวอุษา ตามประวัติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)กรรมการ
3. นางสาวชูศรี ทีปสรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
4. นางพิมพรรณ เพ็ญศิริโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ นวลละอองโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิราวดี เงินแถบโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
3. นางวิภาวดี ราเม่โรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ มณีนาคโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
5. นายวีรพงษ์ สถิตย์สุนทรโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวณฐพรรณ เจนปัญญากุลโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
2. นางวรรณภา ทรงเสรีย์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ เมฆอรุณโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ทองประสมโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
2. นางสาวรัสมี โทอุตทาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางกัญญาภัค ทองมีโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นางชลธิชา สุขพลอยโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
5. นางสาวสุดาวัลย์ สัมฤทธิ์โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร รำพึงนิตย์โรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
2. นางสาวภรภัทร คงธนชุณหพรโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ วงศ์พัชราภรณ์โรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
4. นางสาวสมปอง ประทีปช่วงโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชลันหทัย จองสุรียภาสโรงเรียนมักกะสันพิทยากรรมการ
2. นางภาวดี ผสมทรัพย์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. นางธารทิพย์ พวงสุขโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
4. นายอภิชาติ จุ่นหัวโทนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวศิรรัตน์ เสตสุบรรณโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เฉลิมญาติโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวจรีรัตน์ กลิ่นเมืองโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เศวตพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
5. นางรุ่งลักษณ์ ยงวณิชย์โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางปวีณา ปู่แก้วโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
2. นายอำพล แป้นแสงโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรยุดา รัตนเดชโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
4. นางบุญญาภา อักษรกาญจน์โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวรากร ใจดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ครุฑธถะโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นายอุรุพงษ์ บุญญาผลาโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางไพพรรณ ขำมะโนโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางสาวนภา สุขสาตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายโกสินทร์ พูลสวสดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอนุชิต โฉมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพาวดี บุญพูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ สงวนหล่อสิทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไมตรี ศรีทองแท้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุพัชดา พินิจชอบโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายถาวร กิตติวรนารถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางภาณุมาศ บัวก้านทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุจิตรา ทองสลวยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางทองสุข ทับเจริญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันตธรรมรสโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
6. นางสาวสายสุณี สุทธิจักรโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา บัวเผื่อนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายธีรเดช จั่นกระแสร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุพล นิลกลางโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
5. นางสมจิตต์ ติณจินดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
6. นายธนดล ยิ้มถนอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา คำป้อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายถาวร กิตติวรนารถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นางภาณุมาศ บัวก้านทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ทองสลวยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางทองสุข ทับเจริญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันตธรรมรสโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
6. นางสาวสายสุณี สุทธิจักรโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา บัวเผื่อนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายธีรเดช จั่นกระแสร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุพล นิลกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
5. นางสมจิตต์ ติณจินดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
6. นายธนดล ยิ้มถนอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา คำป้อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุชา การะเกตุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายแมน ต้นสมบูรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร แสนศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสมสว่าง ธนะพานิชย์สกุลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมบัติ แสงทองคำสุกโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
8. นางพนิดา พลสุธรรม์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสุมิตร โพธิ์ทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพนิดา ดีหลีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอนุชา การะเกตุโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายแมน ต้นสมบูรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร แสนศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสมสว่าง ธนะพานิชย์สกุลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมบัติ แสงทองคำสุกโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
8. นางพนิดา พลสุธรรม์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสุมิตร โพธิ์ทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวพนิดา ดีหลีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร สินธุเสกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสถาพร อุทธาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ เทียนมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโสภณ ไทยจีนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรรณี เจริญกัลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ นิราศคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ อุทธาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
8. นางกุลวดี ไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
9. นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
10. นายมงคล วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
11. นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวศุภาพิชญ์ ถนอมบุญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอาภาพร สินธุเสกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสถาพร อุทธาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ เทียนมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโสภณ ไทยจีนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรรณี เจริญกัลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ นิราศคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ อุทธาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
8. นางกุลวดี ไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
9. นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
10. นายมงคล วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
11. นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวศุภาพิชญ์ ถนอมบุญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาภรณ์ ธัญญาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ กลางจอหอโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวบุษยาณี ปูชิตากรโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
4. นางสาวศุกลรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี หมุนรอดโรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
6. นายชาลี ครองศักดิ์ศิริโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยาโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
8. นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิชโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
9. นายบัญหาญ เชื้อสายโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาภรณ์ ธัญญาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ กลางจอหอโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวบุษยาณี ปูชิตากรโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
4. นางสาวศุกลรัตน์ เบ้าทองโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี หมุนรอดโรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
6. นายชาลี ครองศักดิ์ศิริโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยาโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
8. นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิชโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
9. นายบัญหาญ เชื้อสายโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ โฆษวิทิตกุลโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา สุขพัฒน์โรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
3. นางสาวจินดารัตน์ แก้วพิกุลโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้นโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
5. นายปราโมทย์ น้ำยางโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ จงประกิจพงศ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
7. นายณัฐรงค์ เมี้ยนทองโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ โฆษวิทิตกุลโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา สุขพัฒน์โรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
3. นางสาวจินดารัตน์ แก้วพิกุลโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้นโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
5. นายปราโมทย์ น้ำยางโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ จงประกิจพงศ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
7. นายณัฐรงค์ เมี้ยนทองโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ผิวงามโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ทิพย์ศิโรฐน์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
3. นางสาวรัตนวดี โมรากุลโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิพล ชัยเดโชโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางสาวคารีน่า สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมพร ธรรมาพิทักษ์กุลโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุดี คมประพันธ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชุมพล ผิวงามโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ทิพย์ศิโรฐน์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
3. นางสาวรัตนวดี โมรากุลโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิพล ชัยเดโชโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางสาวคารีน่า สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมพร ธรรมาพิทักษ์กุลโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุดี คมประพันธ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุลโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
4. นางสาวธนพร สินธุมงคลชัยโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
5. นางสาวนาตยา โตแดงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ มีไผ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
8. นางบุญสม สานิยมโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
9. นางรจนา วิภาสกรวราวุธโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
10. นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
11. นางวัฒนา ระวังนามโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้วโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเตือนใจ ดลประสิทธิ์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุลโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
4. นางสาวธนพร สินธุมงคลชัยโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
5. นางสาวนาตยา โตแดงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสาโรจน์ มีไผ่โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
8. นางบุญสม สานิยมโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
9. นางรจนา วิภาสกรวราวุธโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
10. นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์โรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
11. นางวัฒนา ระวังนามโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้วโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐโรงเรียนทวีธาภิเศกประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ชัยชนะดาราโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ปาตาสะโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา พิมพ์สินโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
6. นายวิทยา โยแสนโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรีโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐโรงเรียนทวีธาภิเศกประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ ชัยชนะดาราโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา ปาตาสะโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นายบัญชาพร อรุณเลิศอารีย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา พิมพ์สินโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
6. นายวิทยา โยแสนโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรีโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูลสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประธานกรรมการ
2. นายธนกนก หงษ์ประสงค์สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
3. นายประสงค์ นามวงศ์สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ พึ่งคุณไตรรัตน์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ธะนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุชาติ ปานฉิมโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
7. นายณัฐรงค์ เมี้ยนทองโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
8. นายบัญหาญ เชื้อสายโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
9. นายวิทยา โยแสนโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูลสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ หงษ์ประสงค์สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
3. นายประสงค์ นามวงศ์สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกรรมการ
4. นายสัมพันธ์ พึ่งคุณไตรรัตน์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธนวัฒน์ ธะนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุชาติ ปานฉิมโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
7. นายณัฐรงค์ เมี้ยนทองโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการ
8. นายบัญหาญ เชื้อสายโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ
9. นายวิทยา โยแสนโรงเรียนวัดราชบพิธ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายเกริกกุล เลาหะพานิชโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ คูธำรงกุลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพา สมนึกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายเพชร ศรีพุทธาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายเกริกกุล เลาหะพานิชโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ คูธำรงกุลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพา สมนึกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายเพชร ศรีพุทธาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ พัฒรากุลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินัย ซาชาโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุขสายชลโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวฐมน ม่วงนาพูลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ พัฒรากุลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินัย ซาชาโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุขสายชลโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ บุญวัฒน์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวฐมน ม่วงนาพูลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ เสือนุ่มโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรา ขอดสันเทียะโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ อินทร์ศวรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายนราพงษ์ มาสิกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ เสือนุ่มโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรา ขอดสันเทียะโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ อินทร์ศวรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายนราพงษ์ มาสิกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเพชรดา วิทยานนท์โรงเรียนศึกษานารีประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ เจริญสุขโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นางสวนขวัญ สกุลช่างอโสกโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒กรรมการ
4. นางสาวศิรินัย ซาชาโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายณัฐ แดงตะนุโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประยงค์ ฉิมน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววานิดา เสน่หาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุมิตรา รัฐประสาทข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ บำรุงศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางรัตนา อุทกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุพัชชา ปลื้มจิตรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ชีวะสาธน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนำโชค อุ่นเวียงครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ คงสว่างโรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
4. นางสาวฐมน ม่วงนาพูลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวยุพา สมนึกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชาวลิต สุไลมานดีโรงเรียนบางประกอกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ครูโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายวรดี จิตรวิบูลย์ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐมน ม่วงนาพูลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวยุพา สมนึกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ เกษรบัวข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ด้วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวชนิษฎา กำแพงทองโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ ภู่วณิชย์โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยโมราโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
7. นางรัตนา อุทกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุพัชชา ปลื้มจิตรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ เกษรบัวข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ด้วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
3. นางสาวสิทธิโชค อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
4. นางสาวชนิษฎา กำแพงทองโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
5. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
6. นางรัตนา อุทกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุพัชชา ปลื้มจิตรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระอาจารย์สมภพ สุมโนสังกัดวัดสุวรรณารามราชวรวิหารประธานกรรมการ
2. พระครูใบฎีกา เชิดสังกัดวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. นางสาวศศิธร วิริยานุวัฒน์กุลศ.พ.อ.วัดอนงคารามกรรมการ
4. นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายอรรถกิตติ์ มีเงินโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประทีป พร้อมรัตนพงศ์โรงเรียนปัญญาวรคุณประธานกรรมการ
2. นายกมล ชวนวันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
3. นายประกิจ นิธิยานันท์โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายวัชรชัย ถาวรนุรักษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายประวิทย์ ไชยวรศิลป์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
6. นางสาววัชรี นกแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ เปรมแหววโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
8. นายอานนท์ ทับทิมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
9. นายสุทธิชัย วีระเสถียรโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีรุ่งนภาพรโรงเรียนวัดบวรมงคลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ดีไสวโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นางนลินี จริตไทยโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณา คันธอุลิศโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
5. นางอาภรณ์ ทิพยอมรโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
7. นายพยัพ พลจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ ธรรมเลิศหล้าโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ บุญศิริวัฒน์วานิชโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ พุทธนิมนต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
5. นางสาวนิภา ยอดธงชัยโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
6. นางปภาพินท์ นาภูมิโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
7. นางผุสดี โมกขวิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสินโรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟองโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระ วิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพทูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นายวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นายวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิษุวัติ พีสะระ โรงเรียนวิทยากรระดับ8กรรมการ
2. นายปมุข ภู่เกิดสิน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วฟอง โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมแทนโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางวรรณี รุ่งธีระวัฒนานนท์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรรมการ
3. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางระวิวรรณ ทับทิมศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกีฏะ เพิ่มพูนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถมกรรมการ
2. นายจารึก ศุภพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
3. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกีฏะ เพิ่มพูนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถมกรรมการ
2. นายจารึก ศุภพงษ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
3. นายภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชระ เปรมปรีดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลับราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายกฤษฎาธาร จันทะโกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายนาวิน วรรณเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายจักรี มงคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอภิธาร สมานมิตรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
2. นายพิชชาณัฐ ตู้จินดามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายเชาว์มนัส ประภักดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย สุขขาวดีศิลปินร็อคเคสตร้ากรรมการ
2. นายพิทยา พิมลยรรยงศิลปินกรรมการ
3. นายมงคล เสรีสุขศิลปินกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชัชชัย สุขขาวดีศิลปินร็อคเคสตร้ากรรมการ
2. นายพิทยา พิมลยรรยงศิลปินกรรมการ
3. นายมงคล เสรีสุขศิลปินกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนประธานกรรมการ
2. นายถาวร คำนวณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ เถาว์มูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธวัชชัย มากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนประธานกรรมการ
2. นายถาวร คำนวณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวธนวรรณ เถาว์มูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายธวัชชัย มากุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา เชาว์ปัญญานนท์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. พ.ต.ท.วิระ บำรุงศรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวาณี จูฑังคะกรมศิลปากรกรรมการ
2. นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์กรรมการ
3. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์กรรมการ
2. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึงกรรมการ
3. นางวาณี จูฑังคะกรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์กรรมการ
2. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึงกรรมการ
3. นางวาณี จูฑังคะกรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์กรรมการ
2. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึงกรรมการ
3. นางวาณี จูฑังคะกรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
3. Ms.Nichole Deidrickโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
3. Ms.Nichole Deidrickโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง แท้สูงเนินกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทับเรือกรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายทิวากรณ์ วงศ์อริยะกวีผู้อำนวยการ สถาบัน Pms music academyรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์นักร้องประสานเสียง วงสวนพลูกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทองโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง แท้สูงเนินกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทับเรือกรุงเทพฯประธานกรรมการ
2. นายทิวากรณ์ วงศ์อริยะกวีผู้อำนวยการ สถาบัน Pms music academyรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์นักร้องประสานเสียง วงสวนพลูกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทองโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
2. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางวนิตา กรินชัยสำนักการสังคีตกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
2. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางวนิตา กรินชัยสำนักการสังคีตกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนัธยมวัดนายโรงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทรา รัตนชื่นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศรีจันทรา รัตนชื่นผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทยกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเบญจวรรณ รุ่งป่าสักโรงเรียนทวีธาภิเษกกรรมการ
2. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายพิษณุ แพทย์คดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเบญจวรรณ รุ่งป่าสักโรงเรียนทวีธาภิเษกกรรมการ
2. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นายพิษณุ แพทย์คดีโรงเรียนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประภา นวลมณีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย2ประธานกรรมการ
2. Mr.Braden Peter Charles Rennerโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
3. Mr.James Amstutzโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. ดร.สุวาดี ทรงประเสริฐกุลสถาบันการบินพลเรือนประธานกรรมการ
2. Mr.Bartolomiej Mageraโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. Mr.Carl Grutterโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสายใจ สิทธิเขตรกรณ์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
2. นางสาวทิตา ศศิยศชาติโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ คำภูแสนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. Mr.ฺBurton Anthony Corbettโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
5. นางยุพดี กิจศิรานุวัตรโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา สุมนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
7. นางสาวแพรวนภา พรหมแสงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
8. นายเจตเจริญ มาสีสุกโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
9. Mr.Clinton Marc Williamsโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
10. Mr.Jose Alberto Rodriquez Jr.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
11. นายวิทยา ศรีสร้อยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
2. นายธีรวี สำราญศิลป์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุวรรณา พิบูลศาสนสกุลโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. Mr.Adrian William Belsonโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล เมฆพัฒนกุลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอรินา ศรียาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
7. นางสาวอรุณ ตัญฑโญภิญโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
8. นางนิศากร เลิศสุดยอดโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
9. นายพศิน คงภัคพูนโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
10. Mr.Damian Readโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวนิตยา อาจเดชโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวจุฑามาศ ทองสอดแสงโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนพมาตร พวงสุวรรณโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนดิลกชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายเกรียงไกร สกุลประเสริฐศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissHe Jiaสถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissWang Peixuanสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. Mr.Qian Binสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhang Yujiaoสถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissWang Shimeiสถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. MissZhang Peidiสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สุทธิพรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. Mr.Kokubo Hiroshiกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนกแก้ว คล้ายสอนโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ สุทธิพรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการ
3. Mr.Kokubo Hiroshiกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ทองเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สมพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศรองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ ต่ายหลีรองผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นางหยกฟ้า พัฒนาเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมารองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
6. นางสาวศศิธร สุวรรณรงค์ครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
7. นายปัญญา แก้วอินทร์ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก 2กรรมการ
8. นายเอกชัย ลำเหลือผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
9. นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทรผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
10. นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนาผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
11. นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนาครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
12. นางนีรนุช แสวานีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
13. นางสาวมาลินี แย้มวจีผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
14. นางสาวกลอยใจ ปานเกษม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
15. นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมนัส ปิ่นนิกรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ประธานกรรมการ
2. นายสมทบ โตสุรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ เพียรดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
6. นายธวัชชัย อุนากรสวัสดิ์ครูโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองกรรมการ
7. นางสาวกลอยใจ ปานเกษมครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวจินตนา โกสโลดมครูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
9. นางศิริณี บุญปถัมภ์ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
10. นายสัมพันธ์ อ่องอินทศิริผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
11. นางสาวมาลินี แย้มวจีผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
12. นางสาวพัชรวดี บุญมากครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
13. นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองกรรมการ
14. นายสายัณห์ ต่ายหลีรองผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
15. นางหยกฟ้า พัฒนาเจริญรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
16. นางสาวศศิธร สุวรรณรงค์ครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
17. นางสาวอัญชลี ชูช่วยครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจุฑารส ตันวงศ์วาลโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี วชิราวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนิยดา พงศ์พาชำนาญเวชโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจุฑารส ตันวงศ์วาลโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี วชิราวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวนิยดา พงศ์พาชำนาญเวชโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลประธานกรรมการ
2. นางดาลัด นันทวิสูตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ หอมจันทน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
4. นางรัชภรณ์ มีล้ำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
5. นางราตรี รัศมีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ จิตธรรมเลิศวิทยากรพิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลประธานกรรมการ
2. นางดาลัด นันทวิสูตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
3. นางรัชภรณ์ มีล้ำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
4. นางราตรี รัศมีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
5. นางวรณัน พึ่งคำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
6. นางสาวพรกมล นิลอรุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ จิตธรรมเลิศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ยอดภิญญาณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ประยูรหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายอัฐวิช นริศยาพรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ ยังเสถียรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ยอดภิญญาณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิทย์ ประยูรหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายอัฐวิช นริศยาพรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ ยังเสถียรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
3. นางทานตะวัน ศิรินพโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
4. นางแสงเลย สุขสมัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
5. นางจันทร์เจ้า เถียรทวีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
3. นางทานตะวัน ศิรินพโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
4. นางแสงเลย สุขสมัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
5. นางจันทร์เจ้า เถียรทวีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พรสิริโชคชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายสินชัย รุ่งแสงรัตนกุลวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย พรสิริโชคชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายสินชัย รุ่งแสงรัตนกุลวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกรรมการ
5. นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุริยาวดี ชวดอิ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
2. นายธนพงศ์ หมีทองโรงเรียนเทพศิิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ วิภาโตทัยโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
4. นายนรากรณ์ จินพุทธโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
5. นางสาวโนรินทร์ แก้วกาหลงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวฐิตาพร ธัญญผลโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไชยา กัญญาพันธุ์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นางพนัสดา สีมั่นโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล ม่วงรอดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
4. นายเชฏฐพันธุ์ ศรีวิลาศโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
5. นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
6. นายสุวัชชัย เครือตราชูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีวิลาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรรมการ
8. นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
9. นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
10. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
11. นายสิทธา นามณีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
12. นายโสภณ ขันธโสภาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
13. นายซุปเป้อร์ สุกันทาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไชยา กัญญาพันธุ์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นางพนัสดา สีมั่นโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒รองประธานกรรมการ
3. นายปัทพงษ์ ธรรมสอนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. นายบรรเจิด เผ่าอินจันทร์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
5. นายสมเจต หวังทองโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
6. นายอิสรานุวัฒน์ สังข์ซ้อนโรงเรียนฐานปัญญากรรมการ
7. นายธนาพล ทองอ่อนโรงเรียนฐานปัญญากรรมการ
8. นายซุปเป้อร์ สุกันทาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
9. นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
10. นายสมเกียรติ เมืองจันทร์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
11. นายสิทธา นามณีโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
12. นายโสภณ ขันธโสภาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
13. นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายซุปเปอร์ สุกันทาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ผลจันทร์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
3. นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจรัส พงเจริญโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนกรรมการ
2. นายมานะชัย เทียมจันทร์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ธาราแดนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญสน โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
5. นายนางสาวชัชนีภรณ์ ปานาเขียว โรงเรียนปัญญาวรคุณกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูลโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พันธ์บัวโรงเรียนสตรีวัดระฆังรองประธานกรรมการ
3. นายจิรภาส อาภามาศกุลโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
4. นายสหนนท เซ่งสมหวังโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานะชัย เทียมจันทร์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
6. นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาดโรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
7. นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
8. นางสาวธันยาภรณ์ คอนคำโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
9. นายสมเจต หวังทองโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
10. นายสราวุฒ ซำเผือกโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
11. นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
12. นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
13. นางสาวเกศราภรณ์ พูนผลโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียรโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางประสิทธิ์ เมืองชมภูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
4. นางวัลฤดี จัตุกูลโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”กรรมการ
5. นางสุพัตรา เย็นเกล้ากุลโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
6. นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียรโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางประสิทธิ์ เมืองชมภูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
4. นางวัลฤดี จัตุกูลโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”กรรมการ
5. นางสุพัตรา เย็นเกล้ากุลโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
6. นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางปราณี มีมงคลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสาวบุญลักษณ์ ไวยพงษ์ศรีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายวันพิชิต ล่ามแขกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา ธรรมสาครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางธิดาพร คำจีนโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางปราณี มีมงคลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสาวบุญลักษณ์ ไวยพงษ์ศรีโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
4. นายวันพิชิต ล่ามแขกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา ธรรมสาครโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางธิดาพร คำจีนโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทรโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางกรณิศา ตันศิริโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กำธรโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
5. นางสุมาลี ตัณฑัยย์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
6. นางชนิดา ไชยศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทรโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางกรณิศา ตันศิริโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กำธรโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
5. นางสุมาลี ตัณฑัยย์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
6. นางชนิดา ไชยศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เส็งไฮสงโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางปราณี เขียวฉลัวโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นางสุนันทา ไพศาลศิลป์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
5. นางนราธิป พรหมโชติโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
6. นางโสภิตา ไชยช่อฟ้าโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เส็งไฮสงโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางปราณี เขียวฉลัวโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นางสุนันทา ไพศาลศิลป์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
5. นางนราธิป พรหมโชติโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
6. นางโสภิตา ไชยช่อฟ้าโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิตโรงเรียนศึกษานารีประธานกรรมการ
2. นางประนอม จั่นแย้มโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวิจิตรา รี่เรืองชัยโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
4. นางวรรณา เทียมเมืองโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
5. นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงินโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
6. นายทรงพล สุภาศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิตโรงเรียนศึกษานารีประธานกรรมการ
2. นางประนอม จั่นแย้มโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวิจิตรา รี่เรืองชัยโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
4. นางวรรณา เทียมเมืองโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
5. นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงินโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
6. นายทรงพล สุภาศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรองทอง ทับเทศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ จัตุพรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
4. นางละออง ตันศิริสิทธิกุลโรงเรียนมักกะสันพิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา ชมมาลีโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นางอาลิดา วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรองทอง ทับเทศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ จัตุพรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
4. นางละออง ตันศิริสิทธิกุลโรงเรียนมักกะสันพิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา ชมมาลีโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นางอาลิดา วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิริวรรณ สรรพอาษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ตองอ่อนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุชีรา เสาร์น้อยโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางกนกพร พุทธิพงษ์โรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการ
6. นางพวงน้อย บุญประเดิมโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางรวิวรรณ สรรพอาษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา ตองอ่อนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุชีรา เสาร์น้อยโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางกนกพร พุทธิพงษ์โรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการ
6. นางพวงน้อย บุญประเดิมโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปภา จุฬารัตน์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนประธานกรรมการ
2. นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
3. นางวรินทร โคปาละสูตรโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
4. นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางสาวแสงสุรีย์ แตงเขียวโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางเสาวณี ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปภา จุฬารัตน์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนประธานกรรมการ
2. นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
3. นางวรินทร โคปาละสูตรโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
4. นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางสาวแสงสุรีย์ แตงเขียวโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นางเสาวณี ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภารดี จินะณรงค์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เสนารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นางสายสุนีย์ ชัยชมพูโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
4. นางมยุรี มณีสุธรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสาวดาราณี เรืองพานิชโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวอริญชยา ประภาพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวภารดี จินะณรงค์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เสนารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นางสายสุนีย์ ชัยชมพูโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
4. นางมยุรี มณีสุธรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสาวดาราณี เรืองพานิชโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวอริญชยา ประภาพันธ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารี ใจดีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอารี ใจดีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
6. นายนฤเบศร์ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
6. นายนฤเบศร์ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
6. นายนฤเบศร์ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
6. นายนฤเบศร์ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
6. นายนฤเบศร์ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา ้เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายสุนทร คำวิสิทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]