สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 45 32 24 21 101
2 มัธยมวัดสิงห์ 44 17 8 15 69
3 ศึกษานารี 41 20 4 10 65
4 บางปะกอกวิทยาคม 40 26 16 20 82
5 วัดนวลนรดิศ 39 23 11 16 73
6 โพธิสารพิทยากร 38 25 10 13 73
7 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 34 32 23 22 89
8 ปัญญาวรคุณ 34 24 18 21 76
9 สตรีวิทยา 33 10 3 4 46
10 ศึกษานารีวิทยา 32 27 22 21 81
11 สวนกุหลาบวิทยาลัย 31 20 8 5 59
12 ทวีธาภิเศก 30 19 9 18 58
13 เตรียมอุดมศึกษา 28 2 0 0 30
14 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 27 22 13 10 62
15 โยธินบูรณะ 27 17 10 5 54
16 วัดราชโอรส 26 20 11 15 57
17 สันติราษฎร์วิทยาลัย 25 15 4 11 44
18 มัธยมวัดหนองแขม 24 15 16 20 55
19 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 24 15 13 11 52
20 สตรีวัดระฆัง 24 10 9 12 43
21 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23 16 13 17 52
22 เทพศิรินทร์ 23 7 5 5 35
23 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 22 18 11 15 51
24 มัธยมวัดนายโรง 22 8 4 6 34
25 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 21 24 20 29 65
26 ชิโนรสวิทยาลัย 21 18 13 14 52
27 มัธยมวัดดุสิตาราม 20 10 13 14 43
28 วัดประดู่ในทรงธรรม 19 14 3 22 36
29 วัดอินทาราม 17 14 16 15 47
30 ราชวินิต มัธยม 17 11 4 9 32
31 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 16 23 16 15 55
32 วัดราชบพิธ 16 13 13 16 42
33 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 16 11 3 11 30
34 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 15 19 12 19 46
35 ฤทธิณรงค์รอน 14 20 12 22 46
36 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 14 16 15 16 45
37 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 13 19 11 14 43
38 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 13 16 8 13 37
39 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 13 15 9 15 37
40 สุวรรณารามวิทยาคม 13 13 15 16 41
41 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 13 7 12 18 32
42 วัดพุทธบูชา 12 22 9 6 43
43 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 11 9 12 18 32
44 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 11 9 11 18 31
45 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 11 9 16 30
46 วัดน้อยนพคุณ 10 6 3 14 19
47 ไตรมิตรวิทยาลัย 10 5 16 12 31
48 ราชวินิตบางแคปานขำ 9 18 14 18 41
49 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 9 10 11 12 30
50 วัดบวรนิเวศ 9 3 3 7 15
51 ทิวไผ่งาม 8 13 10 6 31
52 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 8 7 3 14 18
53 วัดราชาธิวาส 7 8 5 3 20
54 สามเสนวิทยาลัย 7 6 3 1 16
55 อัสสัมชัญธนบุรี 6 13 2 2 21
56 แจงร้อนวิทยา 6 12 6 13 24
57 วัดบวรมงคล 6 11 7 11 24
58 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 6 8 7 7 21
59 มัธยมวัดดาวคนอง 6 7 4 4 17
60 มักกะสันพิทยา 6 6 9 9 21
61 มหรรณพาราม 5 17 11 17 33
62 ฐานปัญญา 5 14 9 11 28
63 สวนอนันต์ 5 8 8 11 21
64 วิมุตยารามพิทยากร 4 20 9 15 33
65 วัดรางบัว 4 8 10 9 22
66 ขจรโรจน์วิทยา 4 6 4 0 14
67 วัดสังเวช 4 5 3 3 12
68 สารสาสน์วิเทศบางบอน 4 3 0 0 7
69 วัดสระเกศ 4 1 3 6 8
70 รุ่งอรุณ 4 1 0 0 5
71 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 3 7 12 14 22
72 ราชวินิต 3 5 13 19 21
73 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 3 4 10 7 17
74 ศีลาจารพิพัฒน์ 2 6 3 3 11
75 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 3 0 1 5
76 ภาษานุสรณ์บางแค 2 0 2 7 4
77 ราชินี 2 0 0 0 2
78 กสิณธร อาคาเดมี 0 6 10 3 16
79 ผะดุงศิษย์พิทยา 0 1 0 0 1
80 นาหลวง 0 0 1 1 1
81 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0
82 วรรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,224 1,002 712 909 3,847